Bild
Klossar med olika räknesätt
Länkstig

Lärarstudenters undervisning av tidig aritmetik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - pågående
Projektägare
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Det är centralt att yngre elever utvecklar grundläggande kunskaper inom aritmetik då de är helt avgörande för elevernas fortsatta matematiklärande. Detta projekt avser att bidra med kunskap om hur lärarstudenter utvecklar sin förmåga att undervisa så att yngre elever ges goda förutsättningar att lära sig centrala delar inom den grundläggande aritmetiken, det vill säga kunskap om tals egenskaper och olika räknesätt.

Mer information om projektet

Forskning om hur lärarstudenter utvecklar förmågan att undervisa under utbildningen är ytterst betydelsefull eftersom denna kompetens ligger till grund för kommande undervisning och därigenom kommande elevers möjligheter att tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper. För att utveckla förmågan att undervisa behöver blivande lärare både teoretiska och praktiska kunskaper. Emellertid upplevs ofta relationen mellan teori och praktik i lärarutbildningen som två skilda värdar. Detta riskerar att leda till att blivande lärare anser teorier vara irrelevanta att lära och använda i sin yrkesroll samt att de efter utbildningen undervisar på samma sätt som de själva en gång blev undervisade på.

Learning study

För att främja sådan yrkeskunskap som behövs i dagens skola har det föreslagits att olika modeller för lärares fortsatta kompetensutveckling som förenar praktiska och teoretiska kunskaper även kan användas inom lärarutbildningen. En sådan modell – learning study – har implementerats i matematikkurser på grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. I kurserna använder studenterna en teori om lärande som ett verktyg för att kollegialt planera, genomföra, utvärdera och revidera lektioner. Lektionerna genomförs i årskurs 1-3. För att studera lärarstudenters förmåga att undervisa inom området grundläggande aritmetik och hur den kan utvecklas kommer vi att samla in olika typer av data i dessa kurser.