Bild
Omslagsillustration med en silhuett av en människa med synliga lungor och strupe
Omslagsillustration: Matilda Östman-Wernerson
Länkstig

Joel Bergqvist – Rinosinuit bortom de övre luftvägarna

Joel Bergqvist disputerade den 8 juni 2023 på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet öron-, näs- och halssjukdomar

Titel på avhandlingen: Rhinosinusitis beyond the upper airways – Epidemiological aspects

Länk direkt till avhandlingen i GUPEA

Rinosinuit är inflammation i näsans och bihålornas slemhinnor. Det leder till svårigheter att andas genom näsan, ökad slembildning i luftvägarna, nedsatt lukt och smak samt tryck och värk i ansikte.

Sekundära effekter är dålig sömnkvalitet och en uttalat negativ påverkan på livskvaliteten. I Sverige uppskattas totalkostnaden för enbart allergisk rinosinuit till cirka 12 miljarder kronor om året.

– Forskningsprojektet undersöker rinosinuit och den potentiella kopplingen till nedre luftvägsinflammation vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och kronisk bronkit. Projektet tar också frågeställningen vidare och utvärderar risken för nattlig reflux vid rinosinuit, berättar Joel Bergqvist, som är öron-, näs- och halsspecialist och arbetar på den sömnmedicinska enheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och fortsätter:

– När jag påbörjade projektet upplevde jag det som väldigt motiverande att projektet omfamnade hela luftvägen, vilket skulle innebära ett nära samarbete med expertis även från lungmedicinskt håll.

Bild
Joel Bergqvist porträttbild
Joel Bergqvist, öron-näsa-hals-specialist på den sömnmedicinska enheten på Sahlgrenska.

Samband mellan Rinosinuit och inflammation i de nedre luftvägarna

I delarbete I gjordes en studie på 3 612 slumpmässigt valda göteborgare. Den visar att personer med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) har en ökad risk att utveckla icke-infektiös rinit (engelska: non-infectious rhinitis, NIR) under en femårsperiod.

Delarbete II är en multi-centerstudie från 25 center i Europa och ett i Australien. Studien analyserar sambandet mellan NIR och KOL i en och samma grupp individer med tio års mellanrum. Kopplingen mellan de båda sjukdomarna var betydligt starkare vid det första tillfället, när deltagarna hade en medelålder på 43 år, än det var tio år senare.

–Vi har funderat mycket på dessa resultat. Vi har idag en begränsad bild av vad som är hönan och ägget i relationen mellan rinosinuit och KOL. Dessa resultat indikerar på att sambandet är starkare vid en ålder där KOL-sjukdomen börjar bli mer förekommande. En relativt simpel förklaring skulle kunna vara att KOL-sjukdomen med tiden drabbar patienter hårdare och att de nasala symptomen i förbindelse med detta blir mer sekundära, men jag tror att förklaringen är klart mer komplex än så, säger Joel Bergqvist.

Delarbete III visar att patienter med kronisk rinosinuit (engelska; chronic rhinosinusitis, CRS) har en förhöjd risk att drabbas av kronisk bronkit under en femårsperiod. Ju mer uttalade symptom vid CRS, desto större är risken att utveckla kronisk bronkit.

Koppling till symptom i matstrupen

Delarbete IV ser bortom de nedre luftvägarna till grannorganet matstrupen. Detta i en tvärsnittsstudie med 1 111 deltagare i åldrarna 50–64 år från Göteborg. Studien visar en signifikant koppling mellan CRS och nattliga refluxsymptom (läckage av magsäcksinnehåll upp i matstrupen, som ofta orsakar halsbränna och/eller sura uppstötningar).

Illustration med cirklar som visar överlappningen mellan sjukdomarna som nämns i bildtexten.
Illustration av överlappningen mellan rinosinuit, nattlig reflux, KOL och kronisk bronkit, baserat på fynden i Joel Bergqvists avhandling. Figur 31, sidan 99.

– Sammanfattningsvis styrker resultaten i avhandlingen vår tro på en nära inflammatorisk koppling mellan de övre- och nedre luftvägarna vid rinosinuit och KOL samt kronisk bronkit. Vidare kunde vi påvisa en tydlig association med grannorganet matstrupen genom att påvisa ett dos-respons-förhållande mellan frekvensen av reflux och förekomsten för rinosinuit, säger Joel Bergqvist och summerar:

– Sammantaget indikerar avhandlingen på att rinosinuit potentiellt skulle kunna vara en inflammatorisk sjukdom med systemisk påverkan snarare än en isolerad sjukdom i näsa och bihålor.

Text: Jakob Lundberg

MER INFORMATION om disputationen

Tid: 8 juni 2023, kl 09:00-11:30 Plats: Hjärtats aula, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Vita stråket 12, Göteborg

Huvudhandledare: Johan Hellgren
Bihandledare: Anders Andersson, Mogens Bove och Linus Schiöler
Opponent: Wenche Moe Thorstensen, University of Science and Technology, Trondheim, Norge
Betygsnämnd: Helen Seeman-Lodding, Johan Knutsson och Jesper Magnusson