Bild
Länkstig

Feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR)

Kort beskrivning

(För svenska se nedan)
The aim of this project is to examine the explosion of feminist comic art in Sweden, popularized by creators such as Liv Strömquist, Nina Hemmingsson, and Sara Granér, among many others. Works by these and other comics artists encompass a multitude of forms, from fiction and autobiography to satire and collage. The project is based on multidisciplinary perspectives and interdisciplinary analyses. The research questions are: 1) In what ways can the comics medium be used to express feminist politics thematically, visually and linguistically? 2) How can verbal and visual expressions of humor, satire and irony function politically? 3) How are constructions of identity, such as gender, sexuality, class, ethnicity, religion or ability called into question or renegotiated by the affordances of the comics medium?

Den svenska serieutgivningen karaktäriseras i dag av en mångfald av stilar och serieskapare, unika och säregna på sina egna vis, men bland de feministiska serierna finns ändå gemensamma drag. Det kan handla om humoristisk kritik mot borgerlig politik, nyliberalism, sexism, rasism och heteronormativitet. Den ironiska stilen som tar sig uttryck i såväl bild som text är återkommande. Feministiska serier är på framväxt i landet sedan början av 2000-talet och uppmärksammas av både kritiker och allmänhet. Verk av bland andra Liv Strömquist, Nina Hemmingsson och Sara Granér har med sina djärva politiska kommentarer spelat stor roll i samhällsdebatten.

Det här mångvetenskapliga projektet analyserar feministiska serier i Sverige som politisk satir, samhällskritik och en form av aktivism. Med feministisk aktivism menar vi en politisk och teoretisk position, öppen för alla, som kritiserar och vill förändra genusordningen. De fem projektdeltagarna undersöker ur ett intersektionellt perspektiv hur form, språk och estetik fungerar som redskap för att ifrågasätta och omförhandla konstruktioner av genus, sexualitet, klass, etnicitet, religion och funktionalitet.

Projektets övergripande forskningsfrågor är: hur kan seriemediet uttrycka feministisk politik – tematisk, visuellt och lingvistiskt? Hur kan humor, i form av verbala och visuella representationer av satir och ironi fungera som en politisk handling i svenska feministiska tecknade serier? Hur omförhandlas och ifrågasätts genus, sexualitet, klass, etnicitet, religion och funktionalitet?

Dessa frågor vägleder projektdeltagarnas forskning och samarbete och de enskilda projekten ägnas åt en mångfald av serieskapare och verk.

Projektdeltagarna presenterar löpande sina forskningsresultat på nationella och internationella konferenser, i internationella och svenska tidskriftsartiklar.

Projektet arrangerar i augusti 2022 en internationell konferens vid Göteborgs universitet:

CAF – Comics, Activism, Feminisms. (mer info kommer)

Projektgrupp:

Anna Nordenstam, (projektledare), Göteborgs universitet

Kristy Beers Fägersten, Södertörns högskola

Mike Frangos, Linnéuniversitetet

Margareta Wallin Wictorin, Karlstad universitet

Maria Margareta Österholm, Stockholms universitet