Länkstig

Beroendemedicin

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Forskargruppens övergripande mål är att utveckla nya farmakologiska behandlingsprinciper för beroendesjukdomar (fr.a. alkohol- och nikotinberoende), kroniska återfallssjukdomar med vittgående medicinska och sociala konsekvenser som årligen kostar det svenska samhället över 100 miljarder kronor.

Aktuellt

Navigate to video: Varför blir vissa personer beroende? Prof. Mia Ericson förklarar.
Video (1:28)
Varför blir vissa personer beroende? Prof. Mia Ericson förklarar.

Forskningens fokus

Forskargruppen bedriver integrativa prekliniska och kliniska studier av alkoholism och besläktade tillstånd. Hypoteser om de neurobiologiska bakgrunderna till tillstånden genereras med hjälp av djurexperimentella beteendemodeller i kombination med neurokemiska/molekylärbiologiska tekniker och prövas sedan i randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar. Vi studerar även hur olika läkemedelskandidater påverkar effekterna av alkohol, nikotin eller spel i humanexperimentella studier.

Studier pågår även rörande alkoholsjukdomen som sådan och dess relation till alkoholkonsumtion mätt med objektiva mått, samt förekomst, betydelsen av och effekten av farmakologisk behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i utsatta grupper (beroendesjuka; hemlösa).

Områden och projekt

 • Kliniska läkemedelsprövningar med avseende på alkoholberoende (COMB studien)
  Forskningsledare: Bo Söderpalm
 • Molekylära mekanismer involverade i etanolens akuta och kroniska effekter på hjärnans belöningssystem
  Forskningsledare: Bo Söderpalm
 • Samsjukligheten mellan substansbruksyndrom och ADHD och autism
  Forskningsledare: Bo Söderpalm
 • Selektiv interferens med hjärnans dopaminsystem för förbättrad behandling av negativ symtomatologi vid schizofreni och autism.
  Forskningsledare: Bo Söderpalm
 • Betydelsen av aminosyran taurin för alkoholens och energidryckers belönande egenskaper
  Forskningsledare: Mia Ericson
 • Studier över mekanismen för hur acamprosat sänker alkoholintag.
  Forskningsledare Mia Ericson
 • Kartläggning av energidryckskonsumtion i Sverige.
  Forskningsledare: Mia Ericson
 • Nikotinets akuta och kroniska effekter - mer än risk för tobaksberoende.
  Forskningsledare: Louise Adermark
 • Omkoppling av amygdalo-striatala kretsar - en neurobiologisk mekanism som formar beroendeutvecklingen.
  Forskningsledare: Louise Adermark
 • Astrocyternas betydelse för nervcellsaktivitet och plasticitet.
  Forskningsledare: Louise Adermark
 • Effekter och upplevelser av hasardspel hos spelberoende Forskningsledare:
  Anna Söderpalm Gordh
 • Studier med avseende på glycin och alkoholkonsumtion. Experimentell studie.
  Forskningsledare: Helga Lidö
 • Longitudinell studie som undersöker samsjuklighet, prognos och behandling av alkoholberoende patienter. Vidareutveckling av den objektiva alkoholmarkören Phosphatidylethanol (PEth) inom vård och forskning
  Forskningsledare: Andrea de Bejczy

Gruppmedlemmar

Bo Söderpalm, Professor
Mia Ericson, Professor
Louise Adermark, Docent
Anna Gordh, Docent

Helga Lidö, PhD
Andrea deBejczy, PhD
Ana Domi, PhD

Doktorander:
Karin Ademar
Anna Andrén
Gunilla Barr
Klara Danielsson
Peter Jakobsson
Hanna Kataoka
Oona Lagström
Mikael Mide
Louise Miller
Yasmin Olsson

Teknisk personal:
Barbro Askerup
Cecilia Nilsson-Wallmark
Rosita Stomberg
 

Kliniska prövningar

Gruppen har sedan 2004 bedrivit både prövarinitierade kliniska prövningar (behandlingsstudier) samt läkemedelsstudier i samarbete med industrin.

Bland de prövarinitierade studierna finns en ”re-purposing” studie på mirtazapin och en prövning som undersökt vareniklins (en partiell nikotinreceptor agonist) effekt på alkoholkonsumtion hos alkoholberoende. Vareniklinstudien var en multicenterstudie (Göteborg, Stockholm, Malmö) med Göteborg som huvudsite och representerar vår första överföring av ett prekliniskt koncept, att nikotinreceptorer är essentiella för alkoholens aktivering av hjärnans belöningssystem, till klinisk prövning. Bland industrisamarbetena märks en prövning av en glycinupptagshämmare, som också bygger på ett koncept framtaget inom gruppens prekliniska forskning, samt en studie på sodium oxybates möjligheter som återfallspreventiv behandling.

För närvarande pågår COMB studien, en prövarinitierad multicenterstudie på ett nytt potentiellt läkemedel mot alkoholberoende. Konceptet som prövas i denna studie springer också ur vår prekliniska forskning.

blodprov