Navigate to video: Master of Theology at the University of Gothenburg
Video (1:35)
Master of Theology at the University of Gothenburg
Bild
Länkstig

Master i teologi, systematisk teologi

Program
H2RTM-MTST
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A22D
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A22E
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om inriktningen

Masterprogrammet i teologi erbjuder en utbildning på avancerad nivå med två specialiseringar: bibelvetenskap och systematisk teologi. Båda utbildningarna tränar dig i väsentliga teologiska och humanvetenskapliga färdigheter. Om du specialiserar dig inom systematisk teologi kommer du att lära dig om den kristna lärotraditionens bärande idéer och om relationen mellan teologi, politik och etik. Du kommer att studera i nära kontakt med internationellt erkända lärare, som är aktiva som forskare inom sina respektive fält.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Programmet ger dig kunskap, förståelse och färdighet inom en rad områden och frågor, kring exempelvis trons roll i en globaliserad värld, tro och politik i den samtida offentliga debatten, frågor om rättvisa och det postsekulära samhället. Du kommer att utveckla en förståelse för hur du kan bidra med intellektuellt ledarskap i en politiskt komplex värld. Vi utforskar också relationen mellan vetenskap och religion och deras gemensamma rotsystem ända tillbaka till vetenskapens begynnelse.

Vi djupdyker också i den 2000-åriga traditionen av kristen reflektion och praktik – den teologiska traditionen och dess konsekvenser. Masterprogrammet är utformat så att det leder till en bred förståelse av teologi. Du kan välja att specialisera dig inom antingen bibelvetenskap eller systematisk teologi, men gemensamt för båda är det kritiska utforskandet av rika traditioner i ljuset av vår egen tid med sina utmaningar.

Fortlöpande kontakt med lärare i en internationell studiemiljö
Vi sticker ut från andra teologiska program genom att erbjuda regelbunden kontakt med och undervisning av lärare på alla dina kurser på avancerad nivå, inklusive uppsatsskrivandet. Våra lärare är ledande inom sina respektive fält och har internationella förankringar och bred erfarenhet från olika delar av världen, såsom exempelvis Stellenbosch, Heidelberg, Cambridge, Princeton, Durham och St. Andrews. Seminarier och engagerade diskussioner med kurskamrater och lärare kännetecknar vår akademiska miljö.

Dina studier kommer också att berikas av vårt samarbete med den teologiska fakulteten vid Stellenbosch universitet i Sydafrika, genom kontakt med gästlärare och utbytesstudenter. Utbytesprogrammet ger oss möjlighet att varje termin sända en student från Sverige till Sydafrika.

Skapa din unika profil
Vi erbjuder ett stort antal kurser, vilket ger möjlighet till en bred teologisk utbildning samtidigt som du får utrymme att följa dina egna särskilda forskningsintressen. Programmet innehåller en obligatorisk kurs – Hermeneutik: teologi och bibelbruk – som läses gemensamt av studenter på programmets båda inriktningar. Du väljer sedan kurser, antingen från våra rekommendationer eller utifrån dina egna intressen. Du skriver din masteruppsats under hela det andra året, parallellt med kursarbete, vilket ger dig tid att utveckla ditt akademiska skrivande och att producera en mer kvalificerad uppsats. Detta ger dig en utmärkt grund för fortsatt teologiskt arbete, såsom exempelvis forskarstudier i religionsvetenskap och teologi.Specialisering i systematisk teologi
Specialiseringen i systematisk teolog har ett tvåfaldig fokus: den utforskar dels huvudlinjerna i den kristna lärotraditionen, dels relationerna mellan teologi, politik och etik. Här är några av de kurser du kan välja när du skapar din egen profil:

•    Theology and Church Life in Africa
•    Theology and Science: Common Roots, Conflicts, and Conversations
•    Ethics, Theology, and Society
•    Spirit and Community: Pneumatology and the Doctrine of the Church

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180hp, vilken inbegriper ett självständigt examensarbete som visar den sökandes färdigheter i akademiskt skrivande. Behöriga är också studenter som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen.  Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 5/Engelska A.

Urval

Urval baseras på ett motivationsbrev (Letter of Intent/CV). Ladda upp motivationsbrevet (Letter of Intent / CV) på www.universityadmissions.se eller www.antagning.se senast den 1 februari (om du ansöker i den första antagningsomgången) eller den 2 maj (om du ansöker i den andra antagningsomgången). För att ansöka till programmet behöver du bifoga ett motivationsbrev (Letter of Intent/CV).

Läs mer om Instruktion för ansökan

Efter studierna

Studierna leder till en masterexamen i teologi med specialisering i systematisk teologi.

Även om vårt program förbereder dig för vidare forskning och akademiskt arbete är de färdigheter du utvecklar under programmets gång värdefulla också inom en rad andra arbetsområden, såsom inom kyrka och samfund, policy-arbete och internationella organisationer. Du kommer att utveckla en kunskap och förståelse som möjliggör intellektuellt ledarskap i många olika sammanhang.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet innehåller en obligatorisk metodkurs gemensam för både bibelvetenskaplig och systematisk-teologisk inriktning, samt en serie valbara kurser inom respektive inriktning. Vi har rekommenderade kurspaket för varje inriktning, men du kan också välja fritt från vårt stora kursutbud. Du kan välja att fokusera helt på systematisk teologi, eller också ta kurser inom bibelvetenskap eller något annan relevant fält, såsom religionshistoria eller religionssociologi.

Under det andra året ligger fokus på att skriva masteruppsatsen, vars tematik du utvecklar i nära samarbete med handledare och studiekollegor. Du väljer ditt ämne i samråd med en handledare som har expertkunskap inom fältet och som kan guida dig igenom processen. Att du tar kurser och deltar i seminarier samtidigt som du skriver uppsats resulterar i en mer kvalificerad och forskningsorienterad uppsats, vilken kan tjäna som en brygga till vidare forskning, men också till andra karriärvägar där skrivande och textanalys på hög nivå är väsentliga färdigheter.