Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Kurserna inom Trädgården och landskapsvårdens hantverk

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen och när du läser vad. Många av kurserna är gemensamma för de båda inriktningarna men vissa skiljer sig. Upplägget gäller för utbildning med start hösttermin 2021.

År 1

Hösttermin

Båda inriktningarna:

 • Färg, form o presentation (KGM114) 7.5 hp
  I kursen studeras färglära och formlära på en grundläggande nivå. Geometri introduceras och övas, och frihandsteckning är återkommande i olika övningar. Studenterna får träna på att utveckla sin perceptionsförmåga både i gruppgemensamma gestaltningsövningar och i enskilt arbete. Muntlig, skriftlig och visuell presentation prövas och övas.

 • Inriktning trädgård: 
 • Trädgårdsskötsel och växtkunskap (KTR113) 15 hp
  Kursen innehåller flera olika moment av växtkunskap och studenten förväntas memorera olika sortiment av betydelse för skötselarbetet, för laborationer i växtförökning samt för gestaltningsuppgifterna som ingår i kursen

  Inriktning landskapsvård: 
 • Kulturlandskapets skötsel och bruk, grund (KLV113) 15 hp
  Kursen Kulturlandskapets skötsel och bruk innehåller de tre delarna Kulturlandskapets hägnader i sten och trä, Biotopkunskap och skötsel samt Naturvetenskaplig orientering för trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, vardera om 5 hp. Syftet med kursen är att ge studenterna en god grund av säkerhetstänk och en första inblick i landskapets historia och biologi.

  Båda inriktningarna: 
 • Kulturvårdens hantverk - introduktion (KGM111) 7.5 hp
  Kursen ger en introduktion till hantverksstudier inom universitetet. Kursen går bland annat in på universitetets struktur, hjälpmedel och resurser samt informationssökning. En enklare hantverksprocess att analyseras och dokumenteras.

Vårtermin

Båda inriktningarna: 

 • Agrarhistoria och hortikulturhistoria 7.5 hp
  Mer information kommer.
   

 • Undersökning i kulturmiljö 1 (KGM268) 7.5 hp
  Du får kunskap om olika sätt att undersöka en kulturmiljö, genomföra fältstudier och redovisa genomförd undersökning. Du kommer bland annat göra uppmätningar och renrita dessa, arbeta med fotodokumentation samt öva på att beskriva ett objekt och dess skick i text.

  Inriktning trädgård: 
 • Trädgårdsodling och trädgårdsdesign (KTR268) 15 hp
  Kursen innehåller arbete med säsongsbundna
  hantverksmoment i småskalig ekologisk trädgårdsodling och skötsel, med särskilt fokus på ettårigt växtmaterial.

  Inriktning landskapsvård:
 • Kulturlandskapets skötsel och bruk, naturliga fodermarker (KLV268)15 hp
  Kursen ger grundläggande kunskap om Sveriges natur- och kulturlandskap, utveckling och betydelse för människan från den sista istidens slut fram till idag. Den behandlar skötsel och restaurering av betesmarker, ängar och andra landskapselement. Kursen är till största delen praktisk med mycket arbete i fält.

Sommar (utökad termin)


Inriktning trädgård:
Trädgårdsodling och design, påbyggnad (KTR299)

 • Kursen är en direkt fortsättning på föregående kurs. Studenten fortsätter sina hantverkliga och teoretiska studier i odling och skötsel av trädgårdskulturer, nu med fokus på sommarens arbetsmoment.

Inriktning landskapsvård: 

 • Slåtter och flora i kulturlandskapet (KLV205) 7.5 hp
  Kursen handlar om ängen och skötseln av dess biologiska och kulturhistoriska värden. Färdighetsövningar och förelagda skötselåtgärder sker både med manuella tekniker såsom traditionella autentiska processuella metoder, men även med mekaniska och maskinella samtida metoder.

År 2

Hösttermin

Båda inriktningarna:

 • Kulturvårdens hantverk, påbyggnad (KGM313) 7.5 hp
  I denna kurs bekantar du dig med det aktuella forskningsläget inom hantverksforskningen och de olika metoder som används inom denna. Kursen innehåller föreläsningar med aktiva doktorander och forskare inom fältet. Kursen läses tillsammans med bygghantverksprogrammet. 

  Inriktning trädgård:

 • Trädgårdens hantverk, höst (KTR313) 15 hp
  Kursen innebär innebär höstrelaterade studier och övningar. Kursens innehåll omfattar odling, trädgårdsskötsel, växtförökning och fältstudier av
  hortikulturellt växtmaterial.

  Inriktning landskapsvård:
 • Kulturlandskapets skötsel och bruk, trädbärande marker (KLV313 ) 15 hp
  Kursen behandlar kulturlandskapets trädbärande marker, såsom ängs- och hagmarker med hamlade träd och betade och/eller stadsnära skogar. Hantverk kopplat till lövtäkt, trädvård, beskärning och historiskt skogsbruk ingår. Moment kring anordningar för friluftslivet ingår.

  Båda inriktningarna:
 • Kulturvårdens teori och historia (KGM300) 7.5 hp
  Kursen ger dig förståelse för grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom kulturvårdsfältet i ett historiskt och internationellt perspektiv. Du tränar din förmåga att självständigt och kritiskt förhålla dig till relevant begreppsbildning. Kursen läses tillsammans med bygghantverksprogrammet. 

Vårtermin

Båda inriktningarna:

 • Vetenskaplig teori och metod (KMG600) 7.5 hp
  Du får insyn i de grundläggande vetenskapliga principerna och de akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra ett examensarbete i kulturvård på kandidatnivå.  Kursen läses tillsammans med bygghantverksprogrammet. 
   
 • Undersökning i kulturmiljö 2 (KGM468) 7.5 hp
  Du får lära känna olika sätt att undersöka en kulturmiljö, genomföra fältstudier och redovisa genomförd undersökning.  Kursen läses tillsammans med bygghantverksprogrammet. 

Inriktning trädgård:

 • Trädgårdsodling och trädgårdsdesign, fördjupning (KTR468) 15 hp
  Inom kursen görs fördjupningar inom vissa av hantverkets olika arbetsmoment som berör skötsel och/eller odling. Kursen innehåller studier av växtmaterial och färdighetsövning i skiss- och ritteknik.

  Inriktning landskapsvård: 
 • Kulturlandskapet - analys och skötsel (KLV468) 15 hp
  Kursens syfte är att ge studenten redskap att syntetisera landskapsanalys och praktisk skötsel, som ett ramverk för att förstå landskapets interdisciplinära karaktär. Första halvan av kursen hanterar grundläggande kunskaper om digitala redskap inom landskapsvårdens ramverk, såsom GIS och GPS. Under andra halvan av kursen, ska studenterna implementera digitala och manuella landskapsanalytiska tekniker i en gemensam analys.
   

Sommar (utökad termin)

År 3

Hösttermin

Båda inriktningarna:

Du får välja mellan kurserna Utvecklande skötsel och restaurering, projekt eller utlandspraktik

 • Utvecklande skötsel o restaurering, projekt (KTL523)
  15 hp

  Du får tillämpa ditt hantverkskunnande och med en analytisk blick på platser försöka förstå och tolka nuläge och tidigare utformning. Med utgångspunkt i lagar och konventioner får du föreslå utvecklande skötseloch/eller restaureringsåtgärder, samt att förutse och kommunicera effekterna av planerade insatser.

  Utlandspraktik (KTL513) 15 hp
  Utlandspraktikkursen ger möjlighet för studenten att i en ny kulturell kontext, hitta nya infallsvinklar och tillämpningar av vad som behandlats under föregående kurser inom programmet samt en möjlighet att utforska olika karriärvägar kopplade till ämnesområdet.
   
 • Kulturvårdens hantverk, fördjupning (KGM511) 7.5 hp
  På kursen får du teoretisera och fördjupa förståelsen av hantverksvetenskap genom att analysera och sammanfatta vetenskapliga och populärvetenskapliga texter.

Vårtermin

 • Examenskurs för kandidatexamen (KLV601) 15 hp
  Examensarbetet ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under utbildningen. Kursen genomförs som ett självständigt arbete med en fördjupning.