Image
Breadcrumb

Kurser och innehåll

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i programmet trädgården och landskapsvårdens hantverk. Utbildningen är en kvalificerad trädgårdsmästarutbildning med kulturvårdsinriktning som ger viss landskapsvårdskompetens. 

Första året 

Trädgårdshantverk och växtkunskap, 15 högskolepoäng 

Kurskod: HTL100
Kursen börjar i fält i trädgård och landskap och innehåller trädgårdsskötsel, botanik och växtkunskap. Undervisningen ger en introduktion till hantverksstudier inom universitetet. 
 

Landskapets historia,  7.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL110
I kursen studerar du landskapet med utgångspunkt i geologin och lär dig om odlingslandskapets historia, agrarhistorian. Du får en introduktion till natur- och kulturlandskapets utveckling och dess betydelse för människan från den senaste istidens slut fram till idag. Du tittar närmare på hägnaders utformning och kulturlandskap utifrån landskapets ekosystemtjänster och möjlig hållbar utveckling. 

Trädgårdens och trädgårdsodlingens historia,  7.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL120 
Under kursen lär du dig om trädgårdshistoria och svensk hortikulturhistoria och svenska trädgårdsmiljöers relation till europeiska trädgårdars och parkers utveckling. Kursen ger kunskap om olika växtmaterial under olika tidsperioder och du får träna på att känna igen och beskriva de särdrag som karaktäriserar historiska anläggningar. Du får arbeta med grupper av källmaterial som du sedan använder i övningar och diskussioner.

Gestaltade trädgårdsrum, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL130
I kursen får du lära dig grundläggande formlära och om gestaltningsprocessens olika steg. D
u får lära dig mer om växtmaterial, både utplanteringsväxter och perenner. Under kursen undersöker du begreppen golv, väggar och tak där växter används som gestaltningsmaterial. Du får träna på att frihandsteckna och vi arbetar med manuell ritteknik i sal.

Trädgårdsmästarens hantverk, odling och skötsel om våren, 22.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL140
Kursen ger förståelse för trädgårdens mångfald och behov av kontinuitet och samordning. Under kursens gång får du en introduktion till skötsel och restaurering av betesmarker och ängar och studerar beskärning av fruktträd och buskar. Du lär dig att bedöma var, hur och när växtmaterial bör beskäras för att uppnå god kontinuitet. Vårens arbete startar i växthusen med sådd, skolning och plantuppdragning som är vårens hantverksmoment inom trädgårdens odling och skötsel. Regelbundet jouransvar ingår när du arbetar i växthus och med frilandsodling och som en del i utbildningen utför du också skötsel i rabatter med perenner och vårblommande lökar samt kulturarvssorterna i klonarkivsplanteringarna. 

Trädgårdshantverk och växtkunskap sommar, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL150
Kursen är en fortsättning på föregående kurs. Du fortsätter färdighetsträning och teoretiska studier i odling och skötsel av trädgårdskulturer, nu med fokus på sommarens arbetsmoment. Undervisningen ges i form av föreläsningar, genomgångar av och handledning i arbete. Du får tentera perenner och ogräs, vi studerar biotoper i fält och gör studiebesök i olika trädgårdar. Kursen 
går från juni fram till första veckan i juli. 

Andra året  

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk höst, 22.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL220
Kursen bygger vidare på föregående två kurser. Du får lära dig om trädvård, JAS-beskärning, odling, trädgårdsskötsel och växtkunskap. I kursens ingår också moment om kulturlandskapets trädbärande marker, ängsmarker och hagmarker med hamlade träd. I den delkurs som handlar om undersökning får du prova på metoder för att beskriva hantverk. Du får också tillfälle att diskutera hur hantverkskunskap kan överföras från en person till annan. Under den avslutande delen får du väga dina samlade erfarenheter av odling när du tillsammans med dina medstudenter planerar för nästa års odlingar av grönsaker, sommarblommor och gröngödslingsväxter i universitetets trädgårdsanläggning.

Kulturvårdens teori och historia, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: GKM200
Kursen ger dig förståelse för grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom kulturvårdsfältet i ett historiskt och internationellt perspektiv. Du läser kursen tillsammans med studenter på bygghantverksprogrammet.

Vetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: GKM210
I kursen lär du dig vetenskapliga principer och ett akademiskt arbetssätt. Du läser kursen tillsammans med studenter på bygghantverksprogrammet för att gemensamt bearbeta olika relevanta perspektiv.

Kulturlandskapets skötsel, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL230
Kursen ger dig förståelse för betydelsen av olika skötselmoment kopplade till kulturlandskapet. Kursen återkopplar till första årets föreläsningar om historiskt bruk av marker. I undervisningen får du en introduktion till datorstödda metoder. Det ingår också moment som belyser hur landskapsdokumentation kan användas i kulturvård. 

Kulturvård och hantverksfördjupning i trädgård och landskap, 15 högskolepoäng 

Kurskod: HTL240
I kursen får du arbeta med undersökning av kulturmiljöer med inventeringar och värderingar. Du får också pröva nya skötselmetoder och historisk gestaltning och möjlighet att öva upp dina färdigheter på egen hand i vissa hantverkliga moment som vid växtförökning och skötselmetoder. Kursen är en fördjupningskurs som delvis bygger vidare på dina erfarenheter från föregående vårsäsong.

Sommarpraktik, 7.5 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: HTL250
Under praktiken får du erfarenhet och träning i hantverksuppgifter inom trädgårdens- och landskapsvårdens arbetsfält. 
I samråd med kursansvarig söker du en arbetsplats som passar dina preferenser och önskemål inom branschen. 
Sommarpraktiken går från juni fram till första veckan i juli. 

Fältstudier i kulturmiljö, 7.5 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: HTL260
Som alternativ till sommarpraktiken kan du välja att göra en fältstudie i natur- eller trädgårdsmiljö under handledning. Fältstudiekursen går från juni fram till första veckan i juli. 

Tredje året 

Höstpraktik, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL310
Under praktiken får du erfarenhet och träning i hantverksuppgifter inom trädgårdens- och landskapsvårdens arbetsfält under höstsäsong.
I samråd med kursansvarig söker du en arbetsplats som passar dina preferenser och önskemål inom branschen. Dina erfarenheter från praktiken redovisas under kursens sista vecka.

Hantverksfördjupning i kulturmiljö, 15 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: HTL320
Under kursen hantverksfördjupning i kulturmiljö får du pröva och r
edogöra för några av trädgårdshantverkets höstrelaterade hantverksmoment och hantverksmetoder. I kursen ingår färdighetsträning, fältarbete och litteraturstudier. Du arbetar både i grupp och med individuella uppgifter. Delar av kursen kan genomföras i projektform och vara förlagda i fält och andra kulturmiljöer än i Mariestad. 

Utlandspraktik, 15 högskolepoäng (valbar kurs)

Kurskod: HTL330
Utlandspraktikkursen ger möjlighet att prova sina färdigheter och bredda sin kunskap inom trädgård eller landskap i ett annat land.

Kulturvårdens hantverk, fördjupningsstudie, 7.5 högskolepoäng 

Kurskod: HTL340
I kursen får du teoretisera och fördjupa förståelsen av hantverksvetenskap och kulturvård. Du arbetar med att söka, värdera och källkritiskt granska vetenskapliga och populärvetenskapliga texter samt arkivmaterial. Du sammanställer och redovisar skriftligt och muntligt en kunskapsöversikt inom ett avgränsat ämne. Kursen förbereder dig inför ditt avslutande uppsatsarbete. 

Examenskurs för kandidatexamen, 15 högskolepoäng  

Kurskod: GKM300
Examensarbetet innebär en fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som du har fått under utbildningen. I kursen skriver du ett självständigt akademiskt arbete inom huvudområdet kulturvård med fördjupning inom trädgårdens hantverk eller landskapsvård. 

Till programbeskrivningen

Förlängd vårtermin

Vårterminerna under det första och det andra året är förlängda och därför avslutas den sista vårterminen i mars.