Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Kurser och innehåll konservatorsprogrammet

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i konservatorsprogrammet. Kurserna har varierande undervisningsmetoder där både teori och praktiska moment ger dig den kompetens du behöver för att senare kunna arbeta inom fältet.

År 1

Termin 1

Kulturvårdsstudier, introduktion (KGM101) 7.5 hp

Den inledande kursen introducerar dig till akademiska studier, ämnet kulturvård men också konservatorns specifika professionsområde. Kursen är gemensam Bebyggelseantikvariskt program.

Dokumentation och visualisering (KGM113), 7.5 hp

Kursen ger dig grundläggande färdigheter inom kulturvårdens vanligt förekommande tekniker för dokumentation och visualisering. I kursen diskuteras olika tillvägagångssätt, syften och kontexter för dokumentation.

Naturvetenskaplig baskurs (KKV103) 7.5 hp

Detta är den första kursen i temat kemi, här får du bland annat lära dig kemikaliehantering labbsäkerhet, grundläggande atomlära och jämviktslära. Den syftar till att ge dig kunskap för att klara kommande naturvetenskapliga kurser.

Form och materialitet i historiskt perspektiv (KGM112) 7.5 hp

Här blir du introducerad till begreppen form, kultur och historia i dess relation till kunskapsfältet kulturvård. 

Termin 2

Organisk kemi för konservatorer (KKV122) 7.5 hp

Denna kurs syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i ämnet organisk kemi. I kursen lär du dig att identifiera, analysera och beskriva kulturhistoriska föremål gjorda av organiskt material.

Oorganisk kemi för konservatorer (KKV121) 7.5 hp

Denna kurs syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i ämnet oorganisk kemi. I kursen lär du dig att identifiera, analysera och beskriva kulturhistoriska föremål gjorda av oorganiskt material.

Klimat och miljö (KKV123) 7.5 hp

Genom att lära dig att identifiera metoder för att föreslå skyddande mikroklimat i utställningsmiljö samt mätning av relativ fuktighet (RH), temperatur och ljus lär du dig i denna kurs att föreslå åtgärder för preventiv konservering, upprätta och genomföra vårdplan för kulturhistoriska miljöer och föremål.

Samlingsförvaltning (KKV124) 7.5 hp

I denna kurs får du lära dig olika system för samlingsförvaltning. Du lär dig bland annat planering av utställning, magasinering och olika metoder för inventering.

År 2

Termin 3

Introduktion till målerikonservering (KKV210) 7.5 hp

Kursen ger dig en introduktion till konservering av måleri på duk och trä. Du lär dig om historiska tillverkningstekniker, nedbrytningsmekanismer och materialegenskaper. Du får en inblick i såväl färglära som färgkemi, analys av färg och hur färgämnen, pigment och bindemedel åldras och konserveras.

Att arbeta i projekt (KGM302) 7.5 hp

Detta är en projektkurs som samläses med studenterna i Bebyggelseantikvariska programmet. Här får du bland annat lära dig om projektplanering, ledning, uppföljning och utvärdering av projekt samt grupprocesser och gruppdynamik.

Tillämpad fallstudie i historiska byggnader och interiörer (KKV214) 7.5 hp

Här får du utföra undersökningar i en äldre byggnad och dess föremål. Undersökningarna sker i fält. Undervisning sker genom föreläsningar, studiebesök, övningar, fältarbete samt grupparbete.

Kulturvårdens teori och historia (KTH300) 7.5 hp

Kursen bearbetar ett för ämnet kulturvård centralt kunskapsområde och introducerar grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom ämnesområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Fokus ligger på utvecklingen under 1800- och 1900-tal med utblickar bakåt och framåt i tiden.

Termin 4

Oorganiska material baskurs 1 (KKV221) 7.5 hp

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om de oorganiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt.

Oorganiska material baskurs 2 (KKV222) 7.5 hp

Här fortsätter du att förvärva kunskaper om de oorganiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt.

Organiska material baskurs 1 (KKV223) 7.5 hp

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om de organiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt.

Organiska material baskurs 2 (KKV224) 7.5 hp

Här fortsätter du att förvärva kunskaper om de organiska materialen för kulturhistoriska föremål och dess nedbrytning. Du får lära dig olika principer inom konserveringsmetodik både teoretiskt och praktiskt.

År 3

Termin 5

Praktik (KKV503) 22.5 hp

Denna kurs består av verksamhetsförlagd praktik. Praktiken är förlagt inom Sverige eller utomlands vid erkända offentliga konserveringsinstitutioner eller välrenommerade privata verksamheter. Praktikvistelsen sker under handledning och kan anta olika karaktär beroende på de förutsättningar som råder på varje arbetsplats.

Professionella färdigheter för konservatorer (KKV504) 7.5 hp

I kursen får du djupgående kunskap om förutsättningarna för konservatorns arbete i den samtida kulturmiljösektorn. Du kommer göra självständiga och kritiska bedömningar samt att lösa problem relaterade till de specifika utmaningar som konservatorsyrket innebär.

Termin 6

Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård (KMG600) 7.5 hp

Kursen syftar till att ge dig de grundläggande akademiska verktyg som är nödvändiga för att kunna planera och genomföra examensarbete i kulturvård på kandidatnivå. Under kursen ska du självständigt utifrån en grundläggande vetenskapsteoretisk förståelse formulera teoretiska och metodologiska utgångspunkter för det egna examensarbetet.

Fördjupningsstudie (KKV601) 7.5 hp

Kursen ger dig fördjupad kunskap om litteratur, tryckta och otryckta källor inom programmets inriktning och ditt valda fördjupningsområde. Genom avancerad informations- och litteratursökning i forskningsbibliotekens databaser får du tillgång till litteratur samt forskningsresultat av relevans.

Examenskurs för kandidatexamen (KKV602) 15 hp

Examensarbetet är den sista kursen och ger möjlighet till fördjupning och tillämpning av de kunskaper och färdigheter som uppnåtts under utbildningen.