Bild
Industriområde som förorenar luften med utsläpp.
Länkstig

Humanekologi

Vill du få kunskap om sambanden mellan globala orättvisor, miljöförstöring och klimatförändringar? Arbete för hållbarhet är viktigare än någonsin och våra kurser i ämnet humanekologi ger dig kunskap och verktyg som hjälper dig att göra skillnad. Om du vill lära dig att analysera pågående samhällsfenomen i en globaliserad värld är det här ett ämne för dig!

Om ämnet

Humanekologi är ett samhällsorienterat, miljövetenskapligt ämne som studerar samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna miljöer. Du får kunskap om vad som orsakar vår tids miljöproblem och undersöker vilken samhällelig organisation och teknologi som behövs för att uppnå hållbar utveckling. Humanekologi utgår från att samhället och naturen utvecklas i relation till varandra. Samhällen växer fram under påverkan av naturens förutsättningar. Samtidigt påverkas miljöproblem och konflikter av olika socio-politiska och ekologiska faktorer.

Under kurserna diskuterar vi hur till exempel traditioner, maktrelationer och världsbilder påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling. Vi undersöker också hur miljöproblem samspelar med andra utmaningar så som fattigdom, ojämlikhet och resursanvändning. Vem har tillgång till naturresurser? Vem kan förskjuta konsekvenserna av sin egen produktion till andra ekosystem och andra kroppar och vem tvingas leva med konsekvenserna inte bara av sin egen konsumtion, utan även med konsekvenserna av andras?

Centrala frågor är hur natur definieras och används, och hur olika lokala och globala föreställningar möjliggör eller begränsar hållbar utveckling. Detta ger dig god insikt i den komplexa hållbarhetsproblematiken. Du lär dig tillämpa både kritiska och normativa ramverk för hållbar samhällsutveckling, samt förhålla dig till olika idéer om vad hållbar utveckling kan innebära.

Helhetsperspektivet är viktigt inom humanekologin. Det är ett tvärvetenskapligt ämne, och det innebär att vi överbryggar de traditionella ämnesgränserna mellan och inom samhällsvetenskap, humaniora, och natur- och teknikvetenskap. Våra kurser tar in perspektiv från till exempel:

  • Samhällsvetenskapliga miljöstudier
  • Politisk ekologi
  • Ekologisk ekonomi
  • Socialantropologi
  • Kulturgeografi
  • Vetenskapssociologi
  • Miljöfilosofi

Välj hur du vill studera humanekologi

Du kan läsa humanekologi som huvudämne i en egen kandidatexamen eller som profilämne inom kandidatprogrammet i globala studier. Du kan också läsa humanekologi som profilämne inom SMIL Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och kandidatprogrammet i Kulturarvsstudier, eller som kompletterande ämne till en annan examen, till exempel geovetenskap eller globala utvecklingsstudier.

Efter studierna

Studier i humanekologi ger relevant kunskap, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med miljörelaterade undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom större organisationer, företag och kommuner.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som projektledare/samordnare inom hållbart företagande (till exempel rörande förnyelsebar energi), kommunalt strategiskt miljöarbete, internationellt utvecklingssamarbete via svenska och internationella organisationer som UNEP och FAO, samt inom forskning för hållbar utveckling.