Bild
Färgpennor i en cirkel
Foto: Agence Olloweb
Länkstig

Fortbildning för rektorer: Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola

Kursen Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola, 7,5 hp syftar till att stärka rektorers kunskaper och kompetenser att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i relation till det nationella uppdraget och barns och elevers utveckling och lärande.

Målgrupp

Två krav behöver vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Kostnad

Kursen är en statlig uppdragsutbildning och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden är ca 14.500 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Kursen fokuserar hur rektor som pedagogisk ledare kan utveckla sitt ledarskap för att främja systematisk och hållbar verksamhetsutveckling. Med utgångspunkt i forskning om förskolors och skolors utveckling lyfts vikten av att stärka organisationens förbättringskapacitet genom ett distribuerat ledarskap. I kursen ges deltagarna stöd för att planera ett förbättringsarbete med fokus på verksamhetens styrning och ledning och utifrån styrdokumentens mål samt verksamhetens måluppfyllelse.

Kursen behandlar också rektors uppdrag med att utveckla och stödja medarbetarnas lärande och ledarskap för att bidra till barns och elevers utveckling och lärande.

Rektors utmaningar att utveckla sin egen roll som pedagogisk ledare, med grund i forskning och beprövad erfarenhet, är ett genomgående tema i kursen.

Genomförande

Kursen genomförs som tre tvådagars träffar samt tre mellanliggande seminariedagar varav en seminariedag utgörs av besök i deltagares verksamhet alternativt gemensamt kollegialt arbete i mindre grupperingar.

Träffarna läggs upp i form av Dialogkonferenser. Dialogkonferensen är ett forum där deltagare lär av och tillsammans med varandra. Under internaten ges inspel i plenum där såväl teorier, begrepp och modeller behandlas som exempel från pågående praktiker. Deltagarna engageras också kontinuerligt i dialoggrupper där teori och praktik kopplas ihop och redogörelser från deltagarnas praktik bearbetas genom reflektioner och nya idéer. På så vis ges de möjlighet att utveckla både sitt eget lärande och den egna verksamheten.

Bild
Dialogkonferens delas in i fyra olikfärgade rum; teori, modeller, redogörelser och presentationer
Dialogkonferensens fyra rum

 

OBS! Datumen kan komma att korrigeras något.

Träff 1 – Organisera för förbättring
Fredag 1 september 2023 – Genomförs digitalt

Träff 2 – Organisera för förbättring
Tisdag 3 oktober – onsdag 4 oktober 2023 - vistelse på konferensställe lunch till lunch

Träff 3 – Leda genom distribuerat ledarskap
Onsdag 8 november – torsdag 9 november 2023 - vistelse på konferensställe

Träff 4 – Rektors pedagogiska ledarskap
December - januari - Arbete i grupper utifrån förberedelser

Träff 5 – Rektors pedagogiska ledarskap - din roll och funktion
Torsdag 1 februari – fredag 2 februari 2024 - vistelse på konferensställe

Träff 6 – Leda för barns och elevers lärande och utveckling
Tisdag 23 april – onsdag 24 april 2024 - vistelse på konferensställe

Träff 7 - Leda professionellt lärande
Tisdag  14 maj – Genomförs digitalt