Bild
Färgpennor i en cirkel
Foto: Agence Olloweb
Länkstig

Fortbildning för rektorer: Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola

Kursen Pedagogiskt ledarskap - Leda förbättring i förskola och skola, 7,5 hp syftar till att stärka rektorers kunskaper och kompetenser att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i relation till det nationella uppdraget och barns och elevers utveckling och lärande.

Målgrupp

Två krav behöver vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Kostnad

Kursen är en statlig uppdragsutbildning och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden är ca 8.700 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Kursen fokuserar hur rektor som pedagogisk ledare kan utveckla sitt ledarskap för att främja systematisk och hållbar verksamhetsutveckling. Med utgångspunkt i forskning om förskolors och skolors utveckling lyfts vikten av att stärka organisationens förbättringskapacitet genom ett distribuerat ledarskap. I kursen ges deltagarna stöd för att planera ett förbättringsarbete med fokus på verksamhetens styrning och ledning och utifrån styrdokumentens mål samt verksamhetens måluppfyllelse.

Kursen behandlar också rektors uppdrag med att utveckla och stödja medarbetarnas lärande och ledarskap för att bidra till barns och elevers utveckling och lärande.

Rektors utmaningar att utveckla sin egen roll som pedagogisk ledare, med grund i forskning och beprövad erfarenhet, är ett genomgående tema i kursen.

Genomförande

Kursen genomförs som tre tvådagars träffar samt tre mellanliggande seminariedagar varav en seminariedag utgörs av besök i deltagares verksamhet alternativt gemensamt kollegialt arbete i mindre grupperingar.

Träffarna läggs upp i form av Dialogkonferenser. Dialogkonferensen är ett forum där deltagare lär av och tillsammans med varandra. Under internaten ges inspel i plenum där såväl teorier, begrepp och modeller behandlas som exempel från pågående praktiker. Deltagarna engageras också kontinuerligt i dialoggrupper där teori och praktik kopplas ihop och redogörelser från deltagarnas praktik bearbetas genom reflektioner och nya idéer. På så vis ges de möjlighet att utveckla både sitt eget lärande och den egna verksamheten.

Bild
Dialogkonferens delas in i fyra olikfärgade rum; teori, modeller, redogörelser och presentationer
Dialogkonferensens fyra rum

 

Träff 1 – Organisera för förbättring
Fredag 17 september 2021 – Genomförs digitalt

Träff 2 – Organisera för förbättring
Torsdag 14 oktober 2021

Träff 3 – Leda genom distribuerat ledarskap
Tisdag 16 november – onsdag 17 november 2021

Träff 4 – Rektors pedagogiska ledarskap
Gruppen bestämmer dag. Genomförs i förskole- och skolverksamhet.

Träff 5 – Rektors pedagogiska ledarskap - din roll och funktion
Onsdag 9 februari 2022

Träff 6 – Leda för barns och elevers lärande och utveckling
Torsdag 24 mars – fredag 25 mars 2022

Träff 7 - Leda professionellt lärande
Måndag 2 maj – tisdag 3 maj 2022

Träff 1 – Organisera för förbättring
Torsdag 1 september 2022 – Genomförs digitalt

Träff 2 – Organisera för förbättring
Onsdag 12 oktober 2022 - Genomförs digitalt

Träff 3 – Leda genom distribuerat ledarskap
Tisdag 8 november – onsdag 9 november 2022 - vistelse på konferensställe

Träff 4 – Rektors pedagogiska ledarskap
December - januari - Arbete i grupper utifrån förberedelser

Träff 5 – Rektors pedagogiska ledarskap - din roll och funktion
Måndag 6 februari 2023 - Genomförs digitalt

Träff 6 – Leda för barns och elevers lärande och utveckling
Torsdag 23 mars – fredag 24 mars 2023- vistelse på konferensställe

Träff 7 - Leda professionellt lärande
Torsdag  maj – fredag 5 maj 2023- vistelse på konferensställe