Image
Färgpennor i en cirkel
Photo: Agence Olloweb
Breadcrumb

Fortbildning för rektorer: Leda och skapa skolutveckling

Kursen Leda och skapa skolutveckling, 7,5 hp syftar till att stärka rektorers kunskaper och kompetenser att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i relation till det nationella uppdraget och barns och elevers utveckling och lärande.

TEMA: Leda & organisera

Målgrupp

Två krav behöver vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Kostnad

Kursen är en statlig uppdragsutbildning och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden för kost och logi är ca 14.000 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Kursen fördjupar hur rektor som pedagogisk ledare kan skapa och leda skolutveckling som bidrar till god utbildning för alla barn och elever. Centrala principer, såsom etiskt ledarskap, delaktighet och kritiskt undersökande arbete för skolutveckling och utbildningsledarskap diskuteras och problematiseras utifrån olika vetenskapliga perspektiv.

I kursen fördjupas kunskap om hur den erfarne rektorn kan utveckla ledarskap och ledarhandlingar för att främja systematisk och hållbar verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund och stärka den lokala organisationens förbättringskapacitet.

Kursen ger stöd i att kartlägga, identifiera, motivera och värdera förbättringsarbete med ett särskilt fokus på barns och elevers delaktighet, utveckling och lärande, liksom lärares professionella lärande. Vidare behandlas förskolans och skolans demokratiska uppdrag med ett särskilt fokus på etiska dilemman i arbetet med att förbättra utbildningskvalitet.

Genomförande

Kursen genomförs som fyra tvådagars träffar samt tre seminariedagar varav en seminariedag utgörs av besök i deltagares verksamhet alternativt gemensamt kollegialt arbete i mindre grupperingar.

Träffarna läggs upp i form av Dialogkonferenser. Dialogkonferensen är ett forum där deltagare lär av och tillsammans med varandra. Under internaten ges inspel i plenum där såväl teorier, begrepp och modeller behandlas som exempel från pågående praktiker. Deltagarna engageras också kontinuerligt i dialoggrupper där teori och praktik kopplas ihop och redogörelser från deltagarnas praktik bearbetas genom reflektioner och nya idéer. På så vis ges de möjlighet att utveckla både sitt eget lärande och den egna verksamheten.

Image
Dialogkonferens delas in i fyra olikfärgade rum; teori, modeller, redogörelser och presentationer
Dialogkonferensens fyra rum