Bild
Ett barn leker på en lekplats
Foto: Carl Ander
Länkstig

Fortbildning för rektorer: Leda och organisera fritidshem

Kursen Leda och organisera fritidshem, 7,5 hp är på grundnivå och behandlar och analyserar – såväl materiella som organisatoriska och relationella – förutsättningar för fritidshemmets verksamhet.

Målgrupp

Två krav behöver vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. Dessa skolledare behöver också ha fullgjort Rektorsprogrammet men kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Kostnad

Kursen är en statlig rekryteringsutbildning på grundnivå och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden är ca 8.000 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Kursen innehåller tre sammanhängande delar:

  • kunskap om fritidshemmet och dess uppdrag,
  • kartläggning av fritidspedagogiskt vardagsarbete
  • ledning av fritidshemmet.

Inledningsvis behandlas fritidshemmets socialpedagogiska tradition och vad fritidspedagogiskt arbete innebär samt fritidshemmets betydelse för elever och vårdnadshavares omsorgsbehov. Vidare behandlas fritidshemmets särart och vad det innebär att undervisningsuppdraget i fritidshem ska bygga på en helhet av omsorg, utveckling och lärande.

Kursen behandlar genomgående fritidshemmets uppdrag i relation till rektors ansvar att skapa förutsättningar för lärare att utföra undervisningsuppdraget i fritidshem. Innehållet om ledning av fritidshemmet utgår från rektors egna gjorda iakttagelser och erfarenheter för att föreslå både strukturella och processuella förbättringar i fritidshem.

Genomförande

Kunskap om fritidshemmet erövras genom föreläsningar och seminarier samt genom arbete med konkreta case. Genom att kartlägga fritidshemmets rutiner och aktiviteter samt samtala med elever och vårdnadshavare förväntas rektor erövra kunskap om och förståelse för vilka förutsättningar rektor behöver skapa för att eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid.

Kursen genomförs både som digitala träffar och som fysiska träffar vid två-dagars internat.

För långväga deltagare finns den här omgången inte möjlighet att delta digitalt vid alla kurstillfällen.

Datum för utbildningen som startar HT23 kan komma att korrigeras något.

Kurstillfälle 1 – Kvalitet och likvärdighet i fritidshem
Torsdag 21 september 2023– Genomförs digitalt

Kurstillfälle 2 – Handledning
Tisdag 10 oktober 2023- Genomförs digitalt

Kurstillfälle 3 – Socialpedagogik och fritidspedagogik  
Måndag 6 november - tisdag 7 november 2023 – Aspenäs Herrgård

Kurstillfälle 4 – Handledning
Tisdag 12 december 2023 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 5 – Kartläggning, metoder för intervju, observation
Tisdag 6 februari 2024 - Genomförs digitalt

Kurstillfälle 6 – Rektors ledning och organisering av fritidshem
Onsdag 21 mars - torsdag 22 mars 2024 - Aspenäs Herrgård

Kurstillfälle 7 – Handledning, återkoppling
Torsdag 18 april 2024 - Genomförs digitalt

Kurstillfälle 8 – Muntlig redovisning och avslut
Tisdag 14 maj - onsdag 15 maj 2024 - Aspenäs Herrgård