Göteborgs universitet
Länkstig

Från Göteborg till Paradiset – hur tjänstemän, anhöriga och ”utresande” förstår beslutet att resa till konflikten i Syrien och Irak

Studiens syfte är att dokumentera och analysera: om, när, hur och var tjänstemän så som lärare, fritidsledare, socialarbetare och poliser uppmärksammade det faktum att ett växande antal göteborgare från 2012, reste för att ansluta till väpnad kamp i Syrien och Irak.

Föreliggande forskningsprojekt som är ett samarbete mellan Segerstedtinstitutet/Göteborgs universitet och Göteborgs stad är inriktat på situationen i Göteborg. Målet är att dels ta fram ny kunskap om de aktörer som var verksamma i de utresandes närmiljö (skola, socialtjänst, polis, familj, etcetera) och dels förstå hur anhöriga och utresande resonerar kring livsavgörande händelser, men också insatser för att förhindra att göteborgare ansluter sig till rörelser som använder och legitimerar våldsutövning i andra länder. Ett övergripande syfte är att också bidra med kunskaper för utvecklandet av strategier för hur skola, socialtjänst och polis kan arbeta förebyggande för att upptäcka framtida problem och vilka insatser (interventioner) som kan användas för att förhindra att personer ansluter sig till våldsbejakande miljöer och utsätter sig själva och andra för en överhängande fara.

I den första delen intervjuas lärare, rektorer, socialarbetare och poliser som i sitt  arbete har kommit i kontakt med personer som åkte ner till de konfliktområden som uppstod efter den arabiska våren 2011, främst i Syrien och Irak. Syftet är att ta reda på om dessa yrkesgrupper såg problemet komma och hur de förhöll sig till situationen samt om de försökte att göra några insatser för att stävja problemet. Vårt syfte är inte att lyfta fram om någon enskild tjänsteman begick några fel eller om några insatser inte gjordes eller om dessa var av felaktig karaktär. Istället vill vi försöka att förstå hur lärare, rektorer, socialarbetare och poliser resonerar kring tidigare situationer och huruvida dessa lärdomar kan användas för att agera på   andra sätt i framtiden.

I den andra delen kommer vi först att försöka att intervjua släktingar och signifikanta andra (exempelvis vänner, idrottstränare, religiösa ledare) till de som åkte ner till konflikterna i Syrien   och Irak. Hur såg de på att någon anhörig valde att resa för att delta i konflikten samt vilka insatser gjorde de för att antingen stödja eller förhindra att personer anslöt sig till Islamiska staten eller liknande organisationer?

I möjligaste mån skall vi också intervjua så kallade återvändare för att få en bild av hur de såg på närmiljöns agerande inför deras resa till Syrien och Irak.

Finansiär

Göteborgs stad och Segerstedtinstitutet

Projekttid

2020-2022

Delaktiga institutioner och forskare

Göran Larsson, professor i Religionshistoria, forskare vid Segerstedtinstitutet

Christer Mattson, lektor i pedagogik, föreståndare för Segerstedtinstitutet

Jennie Sivenbring, lektor i barn och ungdomsvetenskap, forskare vid Segerstedtinstitutet

Fakta

Finansiär
Göteborgs stad och Segerstedtinstitutet

Projekttid
2020-2022

Delaktiga institutioner och forskare
Göran Larsson, professor i Religionshistoria, forskare vid Segerstedtinstitutet

Christer Mattson, lektor i pedagogik, föreståndare för Segerstedtinstitutet

Jennie Sivenbring, lektor i barn och ungdomsvetenskap, forskare vid Segerstedtinstitutet