Länkstig

Ylva Byrman

Universitetsadjunkt

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G316
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ylva Byrman

Ämne: Nordiska språk

Jag är intresserad av hur språk används av olika människor och hur text- och samtalsnormer traderas och förändras. I synnerhet har jag intresserat mig för yrkeslivets texter, till exempel myndighetstexter, och hur dessa texter fungerar idag och kan utvecklas i framtiden. I botten är jag språkkonsult i svenska och har tidigare utbildat yrkesskribenter och myndighetspersoner i muntlig och skriftlig framställning.

Avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag en specifik typ av yrkesskrivande, nämligen hur ekobrottsförhör dokumenteras. På Skattebrottsenheten och Ekobrottsmyndigheten håller utredare förhör med misstänkta och vittnen, och varje förhör dokumenteras skriftligen i en förhörsutskrift. Dessa utskrifter blir sedan åklagarens underlag för att avgöra om åtal ska väckas.

I vissa länder finns det strikta regler för hur förhör ska dokumenteras. England och Wales har en lag som kräver att alla förhör med misstänkta ljudinspelas och transkriberas ordagrant. I andra länder, som Nederländerna och Belgien, är ljudinspelningar ovanliga och istället skriver polisen en sammanfattning av den hördes berättelse under själva intervjun. I Sverige saknas detaljreglering av hur förhör ska dokumenteras, vilket ger den individuella brottsutredaren större valfrihet. Det gör att arbetssätten bland svenska förhörsledare varierar: vissa spelar in hela förhöret och skriver en sammanfattning i efterhand, andra skriver medan de intervjuar, medan en tredje grupp successivt dikterar in sammanfattningar som sedan transkriberas.

Min avhandling analyserar hur dokumentationsmetoder och språkliga val varierar mellan utredare, och hur utredarna argumenterar för sina val. Jag är också intresserad av hur de utredare som skriver under förhöret lyckas koordinera samtal och skrivande. Slutligen är åklagarnas syn på förhörsdokumentationen också en viktig aspekt att beakta. Hur läser, förstår och använder åklagarna texterna när de ska väcka åtal?

Materialet för min studie är ljudinspelningar och texter från autentiska förhör, kompletterat med enkäter och intervjuer, där utredare får beskriva sina arbetsmetoder och också bedöma autentiska eller omskrivna förhörsutskrifter. Jag strävar efter ett praxisorienterat förhållningssätt, där deltagarna involveras i analys och reflektion över den egna praktiken. Tanken är att studiens resultat ska kunna användas i utbildningar för poliser och andra utredare som arbetar med att dokumentera förhör i rättsprocessen.

Undervisning

För närvarande har jag ingen undervisning men gästföreläser ibland på Språkkonsultprogrammet. Jag har tidigare undervisat på grundutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Där skapade jag den yrkesinriktade kursen Språkrådgivning och textvård.

Samverkan

Att samverka med det omgivande samhället – det som brukar kallas universitetets tredje uppgift – kan man göra på flera olika sätt. Jag har tidigare skrivit en populärvetenskaplig språkblogg åt Svenska Dagbladet. Numera medverkar jag istället i radioprogrammet Språket i Sveriges radio P1. I mån av tid ger jag också föreläsningar eller håller kortare uppdragskurser åt arbetsplatser och organisationer.

Men samverkan handlar inte bara om att universitetet ska popularisera och föra ut vetenskap. Minst lika viktigt är att skapa forskningssamarbeten med aktörer utanför universitet, så att utbytet blir ömsesidigt. Detta strävar jag efter i mitt pågående avhandlingsprojekt.

Nyckelord för mina forskningsintressen

rättslingvistik, textanalys, diskursanalys, myndighetsspråk, klarspråk, skrivande i yrkeslivet, språkvård, textvård, institutionella samtal, språkförändring.