Länkstig

Tobias Pontara

Professor

Avdelningen för
estetik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F236
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Tobias Pontara

Forskning

I min doktorsavhandling Brev från den autonoma musikens värld: den diskursiva konstruktionen av musikalisk autonomi i den samtida klassiska CD-skivan från 2007 undersökte jag hur traditionella föreställningar om den västerländska konstmusiken reproduceras i samtida diskurser kopplade till den internationella skivindustrin. Efter avhandlingen har min forskning i huvudsak kretsat kring tre olika områden: (1) filmmusik/audiovisualitetsstudier; (2) kultur- och medieinriktade studier med fokus på diskurser om musik; samt (3) musikfilosofi och musikestetik. I min filmmusikaliska forskning har jag kombinerat teoretiska artiklar som berör grundläggande begrepp och problem inom filmmusikforskningen med tolkningar och analyser av specifika filmer. Den musikfilosofiska forskningen har fokuserat på kunskapsteoretiska, metodologiska och tolkningsteoretiska problemställningar kopplade både till musikvetenskaplig forskning och till analytisk musikfilosofi.

I forskningsprojektet Vardagens apparatur: musikens medialisering, disciplinering och lokalisering, i Sverige 1900-1970 (finansierat av Vetenskapsrådet 2016-2018) studerade jag hur föreställningar om musiklyssnande kommer till uttryck och förändras i svenska spelfilmer mellan 1930 och 1970. I forskningsprojektet Tarkovskijs ljudspår: musikens och ljudets funktion och betydelse i Andrei Tarkovskijs filmer (finansierat via RJ Sabbatical) undersökte jag musikens och ljudets roll i den ryske regissören Andrei Tarkovskijs filmer. Detta projekt resulterade i tre vetenskapliga artiklar samt monografin Andrei Tarkovsky's Sounding Cinema: Music and Meaning from Solaris to The Sacrifice (Routledge, 2020).

På senare tid har den kultur- och medieteoretiskt inriktade forskningen kommit att stå alltmer i centrum. Jag är för närvarande projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Klassisk musik för en medialiserad värld: visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället. Projektet pågår mellan 2018 och 2023 och involverar fem forskare. Syftet med projektet är att skapa en djupare förståelse av den klassiska musiken som ett kulturellt och medialiserat samtidsfenomen. Vilka föreställningar om klassisk musik finns i dagens samhälle? Hur formas samtidens förståelse av den klassiska musiken genom spridningen av bilder, filmer och andra visuella och audiovisuella representationer i olika media? Läs mer här: https://www.gu.se/forskning/klassisk-musik-for-en-medialiserad-varld-visuella-och-audiovisuella-representationer-av-vasterlandsk-konstmusik-i-det-moderna-mediesamhallet

Under 2023 kommer jag att starta upp forskningsprojektet Konspiratoriska ljudspår: musikens och ljudets roll i audiovisuellt medierad konspirationsteoretisk diskurs (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2023-2026). Projektet studerar hur ljud, musik, tystnad och röstanvändning mobiliseras för att föra fram konspirationsteoretiska budskap i ett mediesamhälle som alltmer präglas av audiovisuell kommunikation. Den centrala forskningsfrågan är: hur och i vilken utsträckning är ljudspårselement involverade i den audiovisuella kommunikationen av konspirationsteoretiska påståenden och världsbilder?

Undervisning

Jag har undervisat inom de flesta områden av musikvetenskapen: musikhistoria, musikteori och musikanalys, populärmusikstudier, filmmusik, samtida kompositionstekniker, musik och kulturteori, musikestetik och musikfilosofi, feministiska och genusvetenskapliga perspektiv inom musikvetenskapen, musik och medieteori, opera samt musiketnologi. Jag har också handlett ett stort antal uppsatser på alla nivåer samt även fungerat som huvudhandledare och bihandledare för forskningsprojekt på doktorandnivå. Utöver detta har jag också undervisat på de två kandidatprogrammen - Kandidatprogrammet Kultur och Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap (MEK) - vid Institutionen för kulturvetenskaper. Det senare programmet (MEK) var jag också med och utvecklade. Jag har också undervisat på Masterprogrammet Kultur och demokrati. Både i min undervisning och tidigare i egenskap av studierektor i musikvetenskap (2014-2017) vid Göteborgs universitet har jag sökt utveckla pedagogiska perspektiv och undervisningsmetoder som syftar till en mer forskningsförankrad, problemorienterad och studentaktiv undervisning.

Mellan 2018 och 2021 var jag vice-prefekt för forskning vid Institutionen för kulturvetenskaper. Från våren 2023 är jag ledamot av Humanistiska fakultetens lärarförslagsnämnd (LFN).

Tillsammans med Catharina Thörn (professor i kulturstudier vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet) driver jag podcasten Filmvärldar: https://poddtoppen.se/podcast/1540084112/filmvarldar