Länkstig

Tobias Pontara

Professor

Avdelningen för
estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
2246
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Tobias Pontara

Forskning

I min doktorsavhandling från 2007 undersökte jag hur traditionella föreställningar om den västerländska konstmusiken reproduceras i samtida diskurser kopplade till den internationella skivindustrin. Efter avhandlingen har min forskning i huvudsak kretsat kring två olika områden: filmmusik och musikfilosofi. I min filmmusikaliska forskning har jag kombinerat teoretiska artiklar som berör grundläggande begrepp och problem inom filmmusikforskningen med tolkningar och analyser av specifika filmer. Den musikfilosofiska forskningen har framförallt haft fokus på kunskaps- och metodproblematiker kopplade till olika delar av den musikvetenskapliga forskningen. I det nyligen avslutade forskningsprojektet Tarkovskijs ljudspår: musikens och ljudets funktion och betydelse i Andrei Tarkovskijs filmer (finansierat via RJ Sabbatical) har jag undersökt musikens och ljudets roll i den ryske regissören Andrei Tarkovskijs filmer. Projektet har hittills resulterat i tre vetenskapliga artiklar samt monigrafin Andrei Tarkovsky's Sounding Cinema: Music and Meaning from Solaris to The Sacrifice (Routledge, 2020).

På senare tid har jag alltmer börjat intressera mig för relationen mellan musik, medier och medieteknologier. Jag är för närvarande projektledare för det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Klassisk musik för en medialiserad värld: visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället. Projektet pågår mellan 2018 och 2022 och involverar fem forskare. Syftet med projektet är att skapa en djupare förståelse av den klassiska musiken som ett kulturellt och medialiserat samtidsfenomen. Vilka föreställningar om klassisk musik finns i dagens samhälle? Hur formas samtidens förståelse av den klassiska musiken genom spridningen av bilder, filmer och andra visuella och audiovisuella representationer i olika media? Läs mer här: https://www.gu.se/forskning/klassisk-musik-for-en-medialiserad-varld-vi…

Undervisning

Jag har undervisat inom de flesta områden av musikvetenskapen: musikhistoria, musikteori och musikanalys, populärmusikstudier, filmmusik, samtida kompositionstekniker, musik och kulturteori, musikestetik och musikfilosofi, feministiska perspektiv inom musikvetenskapen, musik och medieteori, opera samt musiketnologi. Jag har också handlett ett stort antal uppsatser på alla nivåer samt även fungerat som huvudhandledare och bihandledare för forskningsprojekt på doktorandnivå. Både i min undervisning och i egenskap av studierektor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet har jag sökt utveckla pedagogiska perspektiv och undervisningsmetoder som syftar till en mer forskningsförankrad, problemorienterad och studentaktiv musikvetenskaplig undervisning.