Länkstig

Mårten Ramnäs

Studierektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Fax
031-786 19 33
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
F420
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Mårten Ramnäs

Lärare i franska

  • Mottagning: Enligt överenskommelse

Bakgrund

Efter lärarexamen vid Göteborgs universitet (1994) och studier i franska (lettres modernes) vid universitetet i Caen i Frankrike (1995-1996) arbetade jag under senare delen av nittiotalet som lärare på ungdomsskolan. Jag är legitimerad lärare i matematik, naturorienterande ämnen och franska. År 2000 antogs jag till forskarutbildningen inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds forskarskola i moderna språk. Jag disputerade år 2006 på en avhandling i fransk språkvetenskap (Étude contrastive du verbe suédoisdans un corpus parallèle suédois-français). Avhandlingens kontrastiva perspektiv tillsammans med andra publikationer inom kontrastiv lingvistik har också gjort mig kvalificerad att undervisa i ämnet svenska vid franska universitet (qualification de maître de conférences inom området Études germaniques et scandinaves).

Undervisning

På Göteborgs universitet har jag kontinuerligt undervisat i franska sedan år 2000, först som timlärare och vikarierande universitetsadjunkt, och efter disputationen (2006) som universitetslektor. Under perioden 2007-2011 arbetade jag även som lektor i franska vid Högskolan i Halmstad. Min undervisning har i första hand gällt fransk grammatik, men också text, fonetik, uttal och översättning. Mellan åren 2002-2019 undervisade jag även på Översättarprogrammet (specialiserad facktext). Jag har varit verksam inom olika kurser på Ämneslärarprogrammets utbildningsvetenskapliga kärna och inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag har handlett uppsatser (kandidat, magister och master) i franska och översättningsvetenskap. Under perioden 2011-2016 var jag koordinator för Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet och koordinator för Humanistiska fakultetens inslag på Handelshögskolans ekonomprogram. Under perioden 2012-2018 var jag studierektor för ämnena arabiska och franska.

Forskning

Min forskning följer två huvudspår: Det ena gäller fransk språkvetenskap och kontrastiv lingvistik, vilket har inneburit jämförelser mellan språk, i första hand svenska och franska, men även svenska och andra romanska språk. Föremålen för undersökningarna har bland annat varit högfrekventa verb, konjunktioner och det franska pronomenet on. Jag har ensam och tillsammans med andra forskare byggt upp flera stora två- och flerspråkiga parallellkorpusar (CPSF, CCSF, CLRC).

Mitt andra forskningsintresse rör främmandespråkens vokabulär. Särskilt intresserad är jag av kopplingen mellan ordförrådets storlek och läsförståelse.