Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marianne Strömberg

Studierektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marianne Strömberg

Mina forskningsintressen ligger inom området lärares arbetsvillkor, lärande, och professionella utveckling och jag har disputerat med avhandlingen De första sex åren – Fyra lärares professionella utveckling med en livshistorisk ingång (Strömberg 2010). Avhandlingsarbetet skildrar lärares utveckling av professionalitet och yrkesidentitet inom ramen för lärarutbildning och yrkesverksamhet i en tid av utbildningspolitisk förändring. Forskningsfrågor som rör inkludering, interkulturell dialog och likvärdig utbildning inom olika utbildningspraktiker ligger också inom ramen för mitt forskningsintresse.

För närvarande ingår jag i nätverket Comparative Didactics and Professional Development (VR-finasierat) som är under uppbyggnad - där syftet är att stärka samarbetet mellan forskargrupper vid fyra universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet samt Université de Genève. Förutom tidigare nämnda nätverk är jag aktiv inom SwePEP där boken Att utveckla utbildningspraktiker Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer (2019) utgivits.

Att utveckla samverkansmodell med extern part – Didaktisk utvecklingsdialog med förskolor på tre orter, är ett pågående internfinansierat pilotprojekt som jag leder och som sker i samverkan med forskare från Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, samt företrädare från tre kommuner där fokus är att gemensamt arbeta med lärares didaktiska dilemman och pedagogiska reflektioner.

Ett annat pågående uppdrag är som vetenskaplig ledamot i Forskningrådet för interkulturell dialog (FID) finansierat av Västra Götalandsregionen (VGR) där Göteborgs universitet Högskolan i Borås och Högskolan Väst samverkar. Rådet initierar och bedriver utbildning och följeforskningsprojekt där jag är deltagande forskare i integrationsprojekt i kommunala verksamheter i regionen. Rådet har förutom rapporter utgivit en antologi, Interkulturell dialog i teori och praktik (2018).

Jag har tidigare varit verksam och deltagit i ubyggnaden av forskningsmiljön Research and Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) på Högskolan i Borås, som har fokus på praktiknära forskning inom inkluderingsområdet. Inom ramen för forskningsmiljöns inriktning har jag tillsammans med forskarkollegor bedrivit utbildning och följeforskning i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, specialpedagogiska utvecklingsenheter och skolor i flera kommuner där fokus har varit att utveckla inkluderande undervisningspraktiker.

Skolutveckling och pedagogiskt ledarskap (SKUL), är den forskningsmiljö som jag ingår i vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Jag undervisar och handleder inom mastersprogrammen med inriktning mot aktionsforskning och mot utbildningsledarskap och är ansvarig studierektor för nämnda program samt för International master program in Educational research. Jag är även handledare inom CUL forskarskola.

Publicerat material

Norlund, Anita & Strömberg, Marianne (2019). Hinder för en likvärdig undervisningspraktik- hjärnorienterade övertygelser. I Att utveckla utbildningspraktiker – Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer. Ingrid Henning-Loeb mfl (red). Studentlitteratur, 2019.

Korp, Helena & Strömberg, Marianne (2018) Interkulturell dialog – vägen till vad? I Interkulturell dialog i teori och praktik. Rasoul Nejadmehr (red.). Forskningsrådet för interkulturell dialog. Förlag nordienT, 2018.

Norlund, Anita & Strömberg, Marianne (2018). En kritisk in- och utzoomning av ett hjärnbaserat synsätt på elever. Nordisk Tidskrift för allmän didaktik (NoAD) Vol.4, nr 1 s. 18-33, 2018.

Norlund, Anita & Strömberg, Marianne (2016). Samforskning i projektet Rutiner för mottagande av nyanlända elever i Kungsbacka kommun, slutrapport. Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås.

Norlund, Anita, Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, Strömberg, Marianne & Tyrén, Lena (2016). Samarbetets betydelse för akademin. I rapporten Forskningsbaserat arbetssätt för nya kunskaper om stöd för inkluderingsförmåga – Specialpedagogiskt stöd som praktik. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Västra regionen.