Länkstig

Malin Blix

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Malin Blix

Jag är intresserad av litteratur och språk med fokus på litteraturdidaktik och flerspråkiga elevers lärande. Sedan ht 22 är jag doktorand i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap inom forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap). Under min forskarutbildning är jag tjänstledig från min adjunktstjänst vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, där jag undervisar i grundkurser och på ämneslärarprogrammet.

Mitt avhandlingsprojekt, som går under arbetstiteln Skönlitteraturens roll i flerspråkiga klassrum, syftar till att fördjupa kunskapen om litteraturundervisning för flerspråkiga elever, både ur ett lärar- och elevperspektiv. Jag vill bland annat titta på undervisning, textval och elevsamtal. Under vt 23 skriver jag på ett bokkapitel och en artikel utifrån material insamlat i ett nordiskt projekt om undersökande litteraturundervisning, QUALE.