Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Catarina Andishmand

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Catarina Andishmand

Sedan hösten 2012 är jag anställd vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) vid Göteborgs Universitet. I oktober 2017 disputerade jag i barn och ungdomsvetenskap med avhandlingen Fritidshem eller servicehem. En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden.

Forskningsintresse: Mitt forskningsintresse berör likvärdig utbildning i skola och fritidshem med särskilt fokus på barns olika uppväxt- och livsvillkor. I mitt avhandlingsarbete riktas intresset mot fritidshemmets uppdrag och möjlighet att erbjuda en likvärdig utbildning. Genom etnografiskt fältarbete i tre socioekonomiskt skilda områden syftar avhandlingen till att belysa den lokala platsens betydelse för fritidshemmets verksamhet efter den obligatoriska skoldagens slut.

Frågor om barns uppväxtvillkor och rättigheter är av stor vikt i mitt arbete vilket har föranlett att jag varit följeforskare i Bris innovationslabb där syftet var att ta fram en modell för att öka barns delaktighet. Bris Innovationslabb är ett tvåårigt projekt och finansieras inom Vinnovas utlysning ”Social innovation mot segregation– Finansiering av innovationslabb för ökad inkludering”.

Jag har också medverkat i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats för fritidshemmet med artiklar och föreläsningar om fritidshemmets uppdrag och undervisning.

Undervisning: Jag undervisar i kurser på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem samt förskollärarprogrammet. Jag är utbildad förskollärare och specialpedagog och har tidigare arbetat inom förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Utbildningsansvar: Kursledare LRFP25, LRFP31. LRFP31Y

Uppdrag: Ledamot i Programrådet för Grundlärarprogrammet som har till uppdrag att utveckla och följa upp kvalitet med avseende på programmet som helhet.

Publikationer:

Andishmand, C. (2020). Fritidshemmets samverkan med hem och vårdnadshavare. Artikel till Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial om samverkan med hem och vårdnadshavare.

Elvstrand, H & Andishmand. C. (2020). Gruppstorlek i fritidshem- en forskningsöversikt. I Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, Stockholm: Utbildningsdepartementet. SOU 2020:34

Andishmand, C. (2020). Fritidshemmet ur ett likvärdighetsperspektiv. I Fritidshemmets pedagogik i en ny tid. Haglund, B., Gustafsson Nyckel, J., & Lager, K. (2020). Gleerups.

Andishmand, C. (2019). Inkluderande undervisning i förskoleklass. Artikel till webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass för Skolverket.

Andishmand, C. (2019). Utvärdering av Bris innovationslabb-områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv. Utvärderingsrapport och framtagande av metod i samarbete med Bris.

Andishmand,C. (2019). Inkluderande undervisning – fritidshemmets arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Artikel till webbkurs om fritidshemmets uppdrag för Skolverket.

Andishmand, C. (2018). Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Artikel till webbkurs om fritidshemmets uppdrag för Skolverket.

Andishmand, C. (2018). Fritidshemmets kompletterande uppdrag. Artikel till webbkurs om fritidshemmets uppdrag för Skolverket.

Andishmand, C. (2018). Utvärdering av Merkurius mobila förskola. Utvärderingsrapport i samarbete med Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, Göteborgs stad och Samverkansplattformen FouSam.

Andishmand, C. (2017). Fritidshem eller servicehem. En etnografisk studie av fritidshem i tre socioekonomiskt skilda områden. Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet, Göteborg, Gothenburg studies in educational sciences 403.

Sivenbring, J, Andishmand, C, Söderman, J. (2014). T/S SUPERTUBEN - En utvärderingsrapport. Utvärderingsrapport i samarbete med Sjöfartsmuseet.

Forskningsprojekt:

Utvärdering av Merkurius mobila förskola.

Bris innovationslabb

Presentationer och föreläsningar:

Ett fritidshem för alla. Skolverkets konferenser ht 2019 Uppdrag fritidshem-leda, lära, pröva nytt

The leisure-time centre and equal education. Wera-irn extended education conference. Stockholm 26-28 september, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2019.

Fritidshem eller servicehem? Föreläsning på högskolan i Gävle 190919

Likvärdighet på fritidshem. Föreläsning för Svenska OMEP:s Göteborgskrets 9 april 2019

Fritidshem eller servicehem? Föreläsning för Lärarförbundet och Nätverket för fritidspedagogik, Stockholm.

Fritidshem eller servicehem? Föreläsning i Barn och Barndomssociologiska forskningskollegiet, Göteborgs Universitet.

Leisure-time centre or service centre? NERA, Oslo 8-10 mars, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2018.
The importance of sense of place and space - everyday practice in school-age educare. NERA, Helsingfors 9-11 mars, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016.

Everyday practice in school-age educare. NERA, Göteborg 4-6 mars, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015.

Nyckelord: Fritidshem, likvärdig utbildning, etnografi