Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Porträtt på Ylva Odenbring.
Foto: Peter Nilsson
Länkstig

”Våld och utsatthet kan ta många olika uttryck i skolvardagen”

Publicerad

Ylva Odenbring har blivit befordrad till professor i pedagogik. Hon forskar om kön, social bakgrund och elevhälsa i utbildning. I flera forskningsprojekt har hon undersökt frågor om våld och utsatthet i skolan.

Bild
Porträtt på Ylva Odenbring.
Ylva Odenbring.
Foto: Peter Nilsson

Ylva Odenbring disputerade 2010 vid Göteborgs universitet och anställdes som universitetslektor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten 2013.

Vilket är ditt främsta forskningsintresse?

– Utbildning och social rättvisa. Jag studerar framför allt frågor som rör kön, social bakgrund, elevhälsa, våld och utsatthet i olika utbildningssammanhang.

Varför är det ett viktigt forskningsområde och varifrån kommer ditt intresse för det?

– Social rättvisa inom utbildning handlar ytterst om barns och ungas demokratiska rättigheter. Att barn och unga får en likvärdig utbildning oberoende av exempelvis kön eller familjebakgrund. Frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter har alltid engagerat mig. Genom att studera denna typ frågor och sprida kunskapen hoppas jag kunna skapa förändring.

Du har initierat och lett forskningsprojekt om ungdomars perspektiv på våld och utsatthet i skolan. Varför tycker du att elevperspektivet är viktigt?

– I samband med tidigare forskningsprojekt som jag medverkat i kring elevhälsans arbete med utsatthet i skolan noterade jag att det fanns ett fanns ett tomrum kring forskning som belyser elevers perspektiv och berättelser kring våld i skolvardagen. Detta föranledde att jag tillsammans med kollegan Thomas Johansson skrev nya forskningsansökningar och vi hade turen att erhålla medel.

– Elevperspektivet är betydelsefullt eftersom det skapar förutsättningar för att ge eleverna en röst. Det är ju inga andra än eleverna själva som kan sätta ord på hur de erfar sin skolvardag och hur de uppfattar olika situationer. Förhoppningen är att forskningsresultaten från de senaste studierna ska skapa verktyg för att bidra till en tryggare skolvardag för alla som vistas där. Genom att skolpersonal får ta del av forskningsresultaten kan de förhoppningsvis få syn på saker och lyfta frågor som de kanske inte tidigare uppmärksammat.

Nämn något eller några få resultat av din forskning?

­– En sak som blev väldigt tydlig för oss när vi intervjuade elever kring våld och utsatthet i skolan är att ungdomar har ett stort behov av att berätta. Våld, trakasserier och utsatthet kan ta många olika uttryck i skolvardagen: sexuella trakasserier, homofobi, vardagsrasism, fysiskt våld och trakasserier på nätet. Även i forskningsprojekt där jag intervjuat yngre barn har jag noterat att det finns ett stort behov att få berätta om sin vardag och inte minst har det handlat om betydelsen av att det är någon vuxen som tar sig tid att lyssna på dem.

Vad håller du på med just nu?

– Det Forte-finansierade forskningsprojektet om elevers perspektiv på utsatthet som jag leder är i slutfasen, vilket innebär att vi i projektet just nu skriver på en rad olika vetenskapliga texter. Dels skriver vi på flera olika vetenskapliga artiklar och dels jobbar vi med en internationell antologi som planeras att publiceras under nästa år.

– Dessutom har även planeringen av ett nytt Forte-finansierat forskningsprojekt inletts. I detta forskningsprojekt, som påbörjas 2021, kommer implementeringen HPV-vaccination av pojkar i Sverige att undersökas. Projektledare för detta projekt är Lisa Lindén vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Det ska bli väldigt intressant att studera nya dimensioner kring hälsa, kön och sexualitet i detta tvärvetenskapliga projekt. Även i detta forskningsprojekt är ungas egna perspektiv centralt. Vi kommer även att intervjua personal inom sjukvården, skolsköterskor och pojkarnas föräldrar samt genomföra observationer av möten och vaccinationstillfällen.