Länkstig

Uppsatser om influencers påverkan och augmented reality vann pris

Publicerad

Två uppsatser har vunnit Handelns forskningsstiftelses uppsatspris 2018 som består av ett stipendium om 20 000 kr till vardera uppsats. Masterklassen vanns av Tim Ingevaldsson och Johan Lillestöl med uppsatsen "A scenario analysis of augmented reality in retail". 

I kandidatklassen vann Estelle Beaunez Lundqvist och Sara Georgsson med uppsatsen ”Influencers påverkan på konsumentens köpprocess”. Det var ett svårt val för juryn som bestämde sig för att ge ytterligare fyra uppsatser hedersomnämnandet toppkandidat.

Vinnare i masterklassen

A scenario analysis of augmented reality in retail av Tim Ingevaldsson och Johan Lillestöl.

Juryns motivering:
I uppsatsen utforskar författarna hur mobile augmented reality (mar) kan komma att användas inom detaljhandeln i en inte alltför avlägsen framtid. Uppsatsen är väl genomförd och dess frågeställning högintressant för handelsbranschen som genomgår en stor och omvälvande transformation i digitaliseringens spår.

Genom att analysera de trender och osäkerheter som framkommit i intervjuer och materialinsamling kring framtidens detaljhandel tillsammans med progressionen och användningen av mar presenterar författarna den fortsatta utvecklingen i 4 framtidsscenarios. Dessa bygger på vilket värde shopping har för konsumenter och deras syn på shopping som en upplevelse eller att det ska vara snabbt och friktionsfritt samt i vilken utsträckning mar används för att antingen driva eller stödja serviceprocessen och kunderbjudandet.

Uppsatsens resultat är tankeväckande och öppnar upp för intressanta diskussioner kring hur den fortsatta utvecklingen av detaljhandeln kan komma att gestalta sig i praktiken genom den nya digitala tekniken. Det kan också användas av detaljhandlare för att fundera över sin egen positionering på marknaden utifrån vilka kunder man vill rikta sig till och hur man vill konkurrera i framtiden.

Uppsatsen A scenario analysis of augmented reality in retail finns att ladda ner i fulltext i GUPEA

Vinnare i kandidatklassen

Influencers påverkan på konsumentens köpprocess av Estelle Beaunez Lundqvist och Sara Georgsson.

Juryns motivering:
Uppsatsen berör ett ännu relativt obeforskat men högst aktuellt ämne då allt fler företag använder sig av så kallade influencers för att marknadsföra sig och sina produkter via social medier. Författarna har gjort en väl genomförd kvalitativ studie där kvinnor intervjuades ingående kring frågan om och hur deras köp av mode påverkas av den marknadsföring som influencers gör på instagram. Resultatet påvisar att även om instagram ses som en underhållningskanal och inspirationskälla för deras modeintresse så köper de sällan produkter som marknadsförs direkt i appen. Köpprocessen påverkas därmed av marknadsföring på instagram men snarare vad gäller attityder kring produkter och varumärken än beteende, dvs. Att ta steget att köpa.

Studien visar också på konsumenters växande skepticism till influencer marketing samtidigt som de kan ha förtroende för väl utvalda influencers. Hur företag jobbar med influencers i sin marknadsföring på instagram och med vilka har därmed stor betydelse. Uppsatsens resultat kan fungera som viktigt inspel till handeln för att hantera utmaningen med att marknadsföra och använda sig av influencers i sociala medier såsom på instagram. Juryn vill även påpeka att instagram lanserade en shoppingfunktion under senare delen av våren vilket gör det intressant att studera ämnet vidare för att se hur detta kan tänkas förändra köpprocessen.

Uppsatsens Influencers påverkan på konsumentens köpprocess finns att ladda ner i fulltext i GUPEA

Toppkandidater

Från sidoaktivitet till en organisations DNA – En kvalitativ studie om hållbarhetsstrategi i praktiken av Fredrika Dahlberg och Lisa Halldin för deras väl utförda fallstudie om hållbarhetsarbete i praktiken. Författarna beskriver ingående de olika externa och interna faktorer och aktörer som påverkar företags möjligheter att skapa en hållbarhetsstrategi i praktiken. Vidare belyses de utmaningar och motstånd som ett företag med hållbarhetsaspiration kan möta under implementationens gång och hur detta kan bemötas. Författarna diskuterar också hur hållbarhet inte behöver stå i motsats till lönsamhet. Läs uppsatsen i fulltext i GUPEA

To Influence and Be Influenced. A Two-Way Perspective of the Effects of Using Micro-Influencers In Sports Retailing av Ebba Törneman och Erika Molinder för deras intressanta undersökning om hur konsumenter uppfattar micro-influencers, dvs. personer som byggt upp en mindre följarskala inom en viss nisch och kanal, och deras marknadsföringsarbete, i det här fallet inom fritids- och träningsklädersektorn på Instagram. Deras studie visar att micro-influencers, anses som ett genuint marknadsföringsverktyg då denna typ av influencers, i motsats till traditionella kändisar och macro-influencers, lyckas förmedla autenticitet och identifierbarhet genom vad de lägger upp på Instagram och konsumenter därmed kan relatera till de marknadsföringsbudskap som de försöker förmedla. Läs uppsatsen i fulltext i GUPEA

Blockchains, the New Fashion in Supply Chains? – The compatibility of blockchain configurations in supply chain management in the fast fashion industry av Ida Lönnfält och Josefine Sandqvist för deras högst intressanta undersökning om möjligheter och hinder för modedetaljister att hantera hållbarhetsaspekter i sin logistikkedja genom sk blockchain teknik. Genom tidigare forskning ger den en översiktsbild av vad denna teknik består i och analyserar sedan om och hur den skulle kunna användas inom detaljhandeln för att säkerställa hållbarhet i hela produktions- och leveranskedjan genom t ex ökad transparens och spårbarhet av produkter. Läs uppsatsen i fulltext i GUPEA

I expect to get free shipping. What effect do shipping- and handling costs have on the consumers’ shopping decision? av Anne-Charlotte Paas, Rebecka Melin Oscarsson, Simona Dimitrova. Frakt- och returkostnader är fortfarande ett aktuellt ämne och den här uppsatsen använder både enkäter och intervjuer i sin studie för att ta reda på hur konsumenter tänker kring och påverkas av gällande frakt och returregler när de handlar online. Speciellt intressant är konsumenters resonemang och beteende kring returer. Författarna relaterar också ämnet till hållbarhetsaspekten. Läs uppsatsen i fulltext i GUPEA

Port-related Conflict at Port of Gothenburg-Consequences from a Fashion Retailer’s Perspective av Huong Ha & Erica Lindroth. I uppsatsen undersöks konsekvenserna av hamnkonflikten för ett antal detaljister och vilka strategier de använde för att hantera försenade och uteblivna godsleveranser samt hur de resonerar kring riskhantering inför framtiden. Läs uppsatsen i fulltext i GUPEA

Juryn

Juryn bestod av:
Johnolof Olsson, Gillblads, Ordförande i styrelsen för Handelns forskningsstiftelse i Göteborg
Per Collins, ICA Kvantum Munkebäck, styrelsemedlem i Handelns forskningsstiftelse i Göteborg
Lena Hansson,  föreståndare Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelses uppsatspris delas ut årligen till en kandidat- och en masteruppsats. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser.  Läs mer om uppsatspriset och hur man ansöker