Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tvärvetenskapligt projekt med fokus på miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar får medel från Vinnova

Publicerad

Vinnova har beviljat totalt 4,6 miljoner kronor till projektet Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar. Projektet leds av IVL Svenska miljöinstitutet och i projektgruppen ingår också forskare från tre institutioner på Handelshögskolan samt Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Professor Johan Woxenius vid Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan är en av forskarna.

Grattis till anslaget! Vad ska ni undersöka?
Vi kommer att studera hur differentierade miljöavgifter och incitament i hamnar kan minska miljöpåverkan från de fordon och fartyg som trafikerar hamnarna. Ett exempel på incitament är förtur vid inpassage till hamnen för lastbilar med högre Euroklass. Avgifter kan också differentieras beroende på vilken typ av bränsle som används av fartygen och lastbilarna. Ytterligare ett exempel är en ankomstavgift som baseras på lastbilarnas miljöprestanda som kan fungera som ett kraftigt styrmedel för att reducera vägtrafikens utsläpp i stadsmiljön.

Ni är en stor grupp som är engagerade i projektet - vilka är med?
I projektgruppen ingår forskare och representanter för hamnar från olika delar av Sverige. Forskargruppen samlar kompetenser från företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och miljövetenskap från IVL Svenska miljöinstitutet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Representanter från hamnarna i Göteborg, Trelleborg och Stockholm står för den praktiska erfarenheten. I referensgruppen som finns knuten till projektet ingår representanter från Schenker Air & Ocean, Trafikverket, Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Stena Line, Västra Götalandsregionen, Transportstyrelsen, Clean Shipping Index, Sjöfartsverket och Stora Enso Logistics.

Det verkar vara ett stort och avancerat projekt – hur kommer ni att gå tillväga?
Det här hade inte varit möjligt att göra utan att arbeta tvärvetenskapligt och tillsammans med ledande aktörer inom transportsektorn. Vi kommer börja med att göra en kartläggning, systematisering och klassificering av möjliga avgifter och incitament. I nästa steg väljs några av avgifterna och incitamenten ut för att undersökas närmare ur en rad olika perspektiv exempelvis legala, trafik- och godsflödeseffekter, vilka effekter som förväntas på val av fordon/farkoster och bränsle och inte minst politisk genomförbarhet.

Vilka resultat kommer projektet att ge?
Hela arbetet kommer mynna ut i beräkningar av förväntad miljöpåverkan på emission till luft, trängsel och energianvändning om de utvalda avgifterna och incitamenten skulle genomföras. Vi kommer att öka kunskapen om hur avgifter ska utformas för att faktiskt ge rederier, åkerier och tågoperatörer tydliga incitament till miljöförbättrande åtgärder.

Forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som medverkar i projektet:
Johan Woxenius, Rickard Bergqvist, Kevin Cullinane från Företagsekonomiska institutionen
Lars-Göran Malmberg, Pernilla Rendahl och Ann-Sophie Sallander från Juridiska institutionen
Thomas Sterner från Institutionen för nationalekonomi och statistik