Länkstig

Två nya hedersdoktorer vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har utsett 2014 års hedersdoktorer. Professor Sheila Riddell, University of Edinburgh, och professor Stefan Hopmann, Institut für Bildungswissenschaft i Wien, har båda gjort betydande insatser för fakulteten.

Sheila Riddell har starkt bidragit till att utveckla forskning och samverkan inom området inkludering och specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Det har resulterat i forskningsplattformen PRIS (Platform for Research on Inclusion and School development) som bedriver forskning inom området inkluderande utbildning och skolutveckling.

– Vi har fått ta del av hennes forskningskontakter över hela världen vilket har resulterat i internationella symposier och gemensamma publikationer, säger Eva Hjörne, docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, i en kommentar.

Sheila Riddell tilldelades dessutom tidigare i år Vetenskapsrådets Kerstin Hesselgren-professur. Gästprofessuren delas ut en gång om året till en framstående kvinnlig forskare med internationellt renommé inom det samhällsvetenskapliga eller humanistiska området.

Stefan Hopmann har bland annat initierat ett nordiskt nätverk, NORDID, som gett upphov till nordiska seminarier under de senaste åtta åren, gemensamma nordiska doktorandkurser samt en antologi som diskuterar den nordiska ämnes- och allmänna didaktiken. Hans forskning har stor betydelse för utveckling av forskningen inom allmän didaktik samt inriktningen på vissa kurser inom lärarutbildning och doktorandutbildning.

– Hans stöd för kunskapsområdet och den nystartade tidskriften NoAD, Nordisk tidskrift för allmän didaktik som kommer med sitt första nummer i höst, är och kommer att vara ovärderligt. Utan Stefan Hopmanns stöd och entusiasm för det nordiska samarbetet hade den inte kommit till stånd, säger Silwa Claesson, professor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.
Den nya tidskriften har sitt huvudsäte vid Göteborgs universitet.

Formellt utses hedersdoktorer på universitetets promotionshögtid den 24 oktober 2014.