Bild
Åke Ingerman
Åke Ingerman.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Storsatsning på forskning om utbildning och hälsa

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten ska genomföra en storsatsning på forskning inom utbildning och hälsa. Fler doktorander kommer att antas, lektorer ska få utökad forskningstid och ett dussintal nya gästprofessorer ska bjudas in. Satsningen möjliggörs genom höjda forskningsanslag.

Bild
Åke Ingerman
Åke Ingerman.
Foto: Johan Wingborg

– Det här är en kraftfull injektion i vår forskningsverksamhet. Vi investerar framför allt i doktorander och i juniora forskare. Det skapar möjligheter för en ny generation att kliva fram, säger Åke Ingerman, dekan på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Internationellt framstående forskning
Utbildningsvetenskapliga fakulteten har en lång tradition av internationellt framstående forskning om lärande, didaktik, förskolepedagogik, hälsa, IT och medier samt effekt- och policystudier kring utbildning. Kombinationen av en ny generation med forskare och internationella gästforskare kommer att ge värdefull stimulans till de forskningsmiljöerna.

– Vi har varit internationellt synliga i flera decennier. Det är ett arv vi vill bevara. Forskningen blir allt mer internationaliserad och då är det självklart att vår forskning har en tydlig kontakt med det internationella forskningssamfundet, säger Åke Ingerman.

Institutionernas prioriteringar

De fyra institutionerna vid fakulteten bedriver forskning med olika inriktning och kommer därför att använda det höjda anslaget på olika sätt.

  • Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) kommer bland annat att erbjuda anställda lektorer utökad forskningstid och under en två års period bjuda in sammanlagt tolv svenska, nordiska och internationella gästprofessorer för att på så sätt stimulera sina forskningsmiljöer.
  • Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) har för avsikt att renodla sina forskningsteman och samtidigt skapa två nya. Det första om det som på engelska kallas för ”childhood studies” och som på olika sätt undersöker barns villkor. Det andra ska tvärtom handla om vuxnas lärande, professionsutveckling och livslångt lärande.
  • Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) ska dels förstärka sin forskning om utbildning för hållbarhet och dels förstärka den ämnesdidaktiska forskningen genom att anställa professorer, lektorer och doktorander inom matematik-, SO-, NO-, svenska- och allmändidaktik.
  • Institutionen för kost och idrottsvetenskap (IKI) ska med hjälp av nya tjänster stärka den ämnesdidaktiska forskningen inom hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa, samt skapa tvärvetenskapliga projekt inom idrotts- och kostvetenskap.


Samhällsviktig forskning
En stor del av institutionernas forskning har ett praktiknära fokus och såväl forskningsverksamheten som forskarutbildad personal är efterfrågad av flera samhällsaktörer.

– Det finns en stor efterfrågan på den kompetens man får i en forskarutbildning. Det finns en vilja att få in fler disputerade lärare i skolan eftersom undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och det finns ett nationellt behov av fler disputerade lärarutbildare. Men det finns också en efterfrågan på ny forskning om hälsoförebyggande arbete inom kost och fysisk rörelse, och egentligen alla våra områden, säger Åke Ingerman.

  • Forskningsanslaget har utökats med knappt 28 miljoner kronor per år för 2020 jämfört med 2018. För att få bäst effekt av höjningen har fakulteten antagit ett strategiskt program för åren 2020–2023. I det anges att merparten av de nya medlen kommer att användas till nyrekryteringar inom fyra olika områden:
  • Doktorandtjänster. Utöver dagens målsättning att minst 20 doktorander ska antas årligen ska ytterligare 14 doktorander antas inom ramen för det strategiska programmet.
  • Nydisputerade och juniora forskare. 15–20 nya postdoktors- och lektorstjänster med integrerad postdok, varav en del ska utlysas internt.
  • Gästprofessorer. 16 gästprofessorer kommer att bjudas in under åren 2020–2023.
  • Professurer. Tre nya permanenta professurer inrättas.

Läs mer om satsningen och aktuella tjänster inom ramen för det strategiska programmet här.

Mer information:
Åke Ingerman, dekan, e-post: ake.ingerman@gu.se, telefon 031-786 263.