Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mikael Baaz ny excellent lärare vid Handelshögskolan

Publicerad

Mikael Baaz, professor i internationell rätt vid Juridiska institutionen, har antagits till excellent lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Mikael undervisar studenter på juristprogrammet i internationell straff- och processrätt och internationell offentlig rätt. Som lärare använder han ett flertal olika pedagogiska metoder.

Vad är centralt i din pedagogiska grundsyn och pedagogiska verksamhet?
 

- I min undervisning har jag alltid varit mycket inspirerad av min tidigare handledare, professorn i Statsvetenskap Lennart Lundquist och vad han benämner ”metodologi i arbete”. Detta är en pedagogisk syn som avviker från den grundläggande iden att vetenskaplig kunskap är neutral/objektiv. Istället anses kunskapen vara socialt konstruerad av människor vilka befinner sig i olika miljöer. Av detta följer att all vetenskaplig aktivitet och kunskap är öppen for kritik (och bor kritiseras).

Redan förstaårsstudenter kan och bör utbildas i att kritisera verk av etablerade forskare. Det är just denna idé som utgör själva utgångspunkten for den pedagogiska ansatsen ”metodologi i arbete”. Den (forsknings)miljö där forskaren är verksam liksom som hans/hennes personlighet påverkar, om inte bestämmer tillämpningen av metodologi, et cetera. Att läsa litteratur från olika perioder och platser visar tydligt hur konsekvent den metodologiska ansatsen lyser igenom. Ibland är det nästan komiskt hur lätt det är att placera vetenskapliga verk inom olika skolor. Annorlunda uttryckt, det är inte möjligt att stå utanför tid och rum i sin kunskapskonstruktion. Detta påstående kan verka anmärkningsvärt trivialt, men förtjänar ändå att nämnas.

Den viktigaste slutsatsen jag har dragit från det är att Juridik, Statsvetenskap, Motståndsstudier eller vad man nu än undervisar i, främst borde handla om att lära ut vetenskaplig(a) metodologi(er) genom tillämpning på utvalt, relevant (empirisk) material.

Har du några tips till undervisande kollegor?


- Säkerställ dels att din undervisning är forskningsanknuten och dels att din pedagogik bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Det sistnämnda kan med fördel realiseras genom pedagogisk vidareutbildning, till exempel genom de olika kurser som enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) erbjuder. För mig har dessa kurser varit mycket givande.

Vad betyder titeln excellent lärare för dig?


- Den innebär dels ett erkännande av min pedagogiska kompetens och dels ett större ansvar i framtiden, vilket kommer att manifesteras i att jag kommer att söka engagera mig i pedagogiska frågor på ett mer övergripande plan än vad som hittills har varit fallet.
 

Mikael Baaz är professor i internationell rätt och docent i statsvetenskap och freds- och konfliktvetenskap. Mikael disputerade år 2002 i Freds- och utvecklingsforskning med avhandlingen, A Meta-theoretical Foundation for the Study of International Relations in a Global Era: A Social Constructivist Approach, vid Göteborgs universitet. Han anställdes som universitetslektor i internationell rätt år 2010 efter att ha varit verksam som bland annat post doc-forskare vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, sedan 2006 och som lärare och forskare vid bland annat universiteten i Linköping och Malmö sedan 2004. År 2017 antogs Mikael Baaz som docent i internationell rätt vid Handelshögskolan i Göteborg. Utöver att vara docent i internationell rätt, är han också sedan tidigare docent i såväl freds- och konfliktvetenskap som i statsvetenskap. År 2019 befordrades Mikael Baaz till professor i internationell rätt vid Handelshögskolan.