Bild
Per och Pia skriver under avtalet
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Handelshögskolan och RISE samarbetar för stärkt konkurrenskraft

Publicerad

Handelshögskolan och RISE har tecknat ett ramavtal om att samverka inom forskning, utbildning och innovation. Förhoppningen är att avtalet ska bidra till att stärka båda parters kunskaps- och kompetensutveckling och globala konkurrenskraft, och att förverkliga de globala målen i Agenda 2030.

–  Genom avtalet med RISE etablerar vi en gemensam ram för fortsatt utveckling av kunskap med hög samhällsrelevans. Det är ett avtal som bygger ömsesidighet och som kommer att stärka Handelshögskolans långsiktiga utveckling som en allt starkare akademi med ett stort samhällsengagemang, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan. 

Samarbetet mellan Handelshögskolan och RISE (Research Institutes of Sweden) har utvecklats sedan våren 2019. Med ramavtalet blir strävan att samarbeta tydligare, vilket kan stimulera fler konkreta projekt och satsningar.  

–  Samarbete med akademin och i det här fallet Handelshögskolan stärker oss som forskningsinstitut. Vår industrinära forskning behöver spetskompetens och det är avgörande för oss att arbeta tvärvetenskapligt, därför är jag mycket glad att vi nu ytterligare stärker vårt samarbete, säger Pia Sandvik, VD RISE. 

Hittills har samarbetet fokuserat på forskning relaterade till områdena ”hav” (marina och maritima frågor), ”hälsa” (health governance) samt ”AI och digitalisering”. Ett mål är att skriva gemensamma forskningsansökningar. Detta gav utdelning sommaren 2022 då projektet ”Invest4Health: Mobilising novel finance models for preventive health ecosystems” med forskare inom företagsekonomi tilldelades medel från Horizon Europe (EU:s ramprogram för forskning och innovation). 

Ett annat prioriterat område är doktorandsamarbeten. Handelshögskolan vill öka antalet externt finansierade doktorander och för RISE skulle det vara ett sätt att kompetensutveckla sin personal. 

Även Handelshögskolans grundutbildning stärks av samarbetet med RISE, genom gästlärare, kontakt med industrinära tillämpningar och case. Handelshögskolans studenter kan också i högre grad få möjlighet att utföra examensjobb och andra projektarbeten med RISE och på så sätt få ett ökat utbyte med industrin.  

Samarbetet öppnar också för en utökning och samordning av uppdragsutbildningar och executive education gentemot näringslivet och andra aktörer, vilket underlättar satsningar på livslångt lärande. 

Bakgrund

Under senare tid har globaliseringen tilltagit med ökad internationell konkurrens som följd. Såväl universitet som forskningsinstitut förväntas konkurrera på global nivå. Genom en ökad samverkan dem emellan ökar deras konkurrenskraft. 

Handelshögskolans uppdrag är att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av; såväl individ som samhälle. Utbildningar som förbereder Handelshögskolans studenter för framtiden, forskning på hög internationell nivå och en nära, öppen och genomtänkt samverkan med näringsliv och samhälle gör det möjligt. Som universitet och en erkänt attraktiv samarbetspartner kan Handelshögskolan tillsammans med andra göra verklig skillnad för en hållbar framtid. 

RISE har ett uppdrag att stärka näringslivets förnyelse och konkurrenskraft och strävar efter att bli ett internationellt ledande forskningsinstitut. RISE fyller en viktig roll i det svenska forsknings- och innovationssystemet, bland annat genom att sammanföra aktörer från olika sektorer och initiera tvärsektoriella samarbeten som stimulerar innovation och utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Branschövergripande samarbeten är ofta en förutsättning för att utveckla näringslivets konkurrenskraft. Innovation uppstår i allt högre utsträckning i skärningspunkten mellan olika branscher och discipliner.