Bild
none
Foto: Lovisa Aijmer
Länkstig

Årets avhandling i Vårdvetenskap 2023

Matilda Cederberg vinner pris för Årets avhandling inom vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin 2023 för sin avhandling om effekter av en personcentrerad e-hälsaintervention för personer med psykisk ohälsa. Priset delas ut efter rekommendation av bedömningskommittén och dekan Agneta Holmäng och är finansierat av Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse

I Matilda Cederbergs avhandling utvärderades effekter av en

Bild
porträtt Matilda Cederberg
Matilda Cederberg
Foto: Privat

personcentrerad eHälsaintervention (webbportal och telefonstöd) för personer som är sjukskrivna för depression, ångest eller stress. Dessutom utforskades patienters upplevelser av och processer i interventionen. Syftet var att involvera patienten och dess nätverk i vården och därigenom stärka patientens tilltro till sin egen förmåga att hantera utmaningar, både arbets- och sjukdomsrelaterade. Interventionen visade sig ha effekt på deltagarnas tilltro till sin förmåga men ingen effekt på sjukskrivning. Resultatet visade också att majoriteten av deltagarna upplevde eHälsastödet som meningsfullt. Telefonsamtalen möjliggjorde gemensam reflektion och ökad förståelse för patientens situation och behov.

En enkel men fungerande intervention

 – Den intervention vi erbjöd deltagarna var ganska enkel, den bestod av telefonkontakt och en digital plattform säger Matilda Cederberg om avhandlingen – Självklart fanns det mycket tanke bakom hur den utformades, men det var inget avancerat utförande. Så det var glädjande dels att det verkar som att den lyckades påverka deltagarnas tilltro till egen förmåga, dels för att den var så uppskattad av deltagarna, framför allt telefonsamtalen. Sammantaget verkar det ha varit ett uppskattat stöd, som också gav viss effekt utan att vara särskilt tidskrävande berättar Matilda.

Att få priset för årets avhandling

– Detta kom verkligen som en glad överraskning, jag känner mig stolt och hedrad! säger Matilda Cederberg. – Det har varit väldigt mycket som varit bra med min doktorandtid, att få fördjupa mig i ett viktigt ämne och bidra till ny kunskap, möjligheten att få arbeta tillsammans med och lära av andra forskare, alla fina kollegor som jag lärt känna under åren och inte minst sammanhållningen med de andra doktoranderna. Det har varit lärorika och väldigt roliga år berättar hon

Lärorikt och tidvis utmanande

– Det som varit mest utmanande har varit att få grepp om all den planering och framförhållning det innebär att ro iland det stora, långsiktiga projektet att skriva en avhandling. Jag har inga liknande erfarenheter med mig sen tidigare och alla lärdomar kring projektplanering har varit väldigt nyttiga för mig, även om jag ibland önskade att jag hade haft dem med mig från start. Man kan säga att jag stundvis har varit under stor tidspress”.

– Själva forskningen också bjudit på sina utmaningar, säger Matilda Cederberg, framför allt metodologiskt. Men jag ser det som en stor tillgång att jag har fått använda mig av och lära mig flera olika metoder, och jag blev särskilt fängslad av samtalsanalys.

Stödjande strategier behövs

– Det som vi kunnat se är att det finns ett värde med denna typ av intervention. Men hittills är det testat i en ganska anpassad forskningsmiljö, och det skulle vara värdefullt att testa den i en klinisk miljö för att se om resultatet står sig, men också att följa effekterna över längre tid och i relation till andra utfallsmått, både kliniska och patientnära avslutar Matilda Cederberg.