Länkstig

Tidig-projektet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Att tidigt identifiera arbetsrelaterad stress är viktigt för att kunna förhindra långtidssjukskrivning och främja arbetsåtergång. Framför allt har studier pekat på att det är viktigt att kunna identifiera stress som beror på kombinationen av upplevd stress på grund av otydlig arbetsorganisation, och stress på grund av personligt engagemang i arbetet.

Forskning har visat att arbetsrelaterade hälsoproblem i form av psykiska besvär och muskuloskeletala besvär kan leda till långtidssjukskrivning. Många personer med olika kroppsliga och psykiska besvär söker sig tidigt till primärvården för att få hjälp och stöd. För att kunna bedöma behovet av preventiva och rehabiliterande åtgärder och förhindra att personer blir långtidssjukskrivna, är det angeläget att tidigt identifiera riskgruppen. 

Projektets syften

Projektets specifika syften var att:

  • Undersöka hur vanligt det är med arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma kvinnor som sökt vård på vårdcentral på grund av kroppsliga och psykiska besvär
  • Analysera om upplevd stress på grund av otydlig arbetsorganisation, och personligt engagemang i arbetet var för sig och i kombinationen av kan predicera sjukfrånvaro hos undersökningsgruppen

Work Stress Questionnaire (WSQ)

Frågeformuläret Work Stress Questionnaire (WSQ), har utvecklats med avsikten att tidigt kunna identifiera personer som löper risk för ohälsa och sjukskrivning. WSQ innehåller 21 frågor som är grupperade i kategorierna upplevd stress p.g.a. otydlig organisation och konflikter (7 frågor) och upplevd stress p.g.a. individuella krav och engagemang (7 frågor), inflytande över arbetet (4 frågor) och konflikt mellan arbete och fri tid (3 frågor). Formuläret ger möjlighet att se om den kritiska kombinationen av stress p.g.a. otydlig organisation och ledarskap, och individuella krav och engagemang utgör en risk för ohälsa och fördröjd arbetsåtergång. Reliabiliteten och validiteten för WSQ har testats i en test-retest-studie med tillfredsställande resultat (Utveckling av WSQ).

Studiedesign

Studien, som påbörjades våren 2008, har en longitudinell prospektiv design. Yrkesverksamma personer som är mellan 18 och 64 år och som sökte sig till en vårdcentral på grund fysiska och psykiska besvär tillfrågades om de ville delta. Deltagarna fick besvara en enkät som innehöll sociodemografiska frågor och frågeformuläret WSQ. Tolv månader senare, 2009 fick deltagarna en uppföljningsenkät som förutom WSQ innehöll frågor om sjukfrånvaro, eventuell behandling och rehabilitering.

Sammanfattande resultat

Över hälften av yrkesverksamma kvinnor som sökte till vårdcentralen för psykiska besvär eller besvär från rörelseorganen upplevde stress på grund av ökad arbetsbelastning. Nästan lika många angav stress på grund av att de hade svårt att sätta gränser och att de ställde höga krav på sig själva. Upplevd stress p.g.a. otydlig organisation och konflikter mer än fördubblade risken för sjukfrånvaro de kommande 12 månaderna. Vidare framkom att kombinationen av stress p.g.a. otydlig organisation och ledarskap, och individuella krav och engagemang mer än fyrdubblade risken för framtida sjukfrånvaro.

Publikationer

Early identification of work-related stress predicted sickness absence in employed women with musculoskeletal or mental disorders. A prospective, longitudinal study in a primary health care setting 
Holmgren K, Fjällström Lundgren M, Hensing G 
Disabil Rehabil 2013 Mar;35(5):418-26

Arbetsrelaterad stress hos yrkesverksamma kvinnor som söker till primärvården för muskuloskeletala eller psykiska besvär 
Holmgren K, Fjällström Lundgren M, Hensing G
Socialmedicinsk tidskrift 2011;5:436-444.

Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress – En delrapport av TIDIG- PROJEKTET - Tidigt identifiering på vårdcentral av kvinnor som riskerar långtidssjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress 
Holmgren K, Hensing G, Fjällström Lundgren M.

Enheten för Socialmedicin. Avd. för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2010.

Projekt och examensarbeten

Konflikt arbete och fritid
Hammarlund E, Engberg L (2012)

Effekten av lågt inflytande över arbetet på hälsa och sjukfrånvaro 
Embetsson L, Hansson T