Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

TEKLA 2030: Transportinfrastrukturens effekter på kulturmiljö och landskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för kulturvård

Kort beskrivning

Vägar och järnvägar förändrar landskap och kulturmiljö kraftigt. Projektet vill svara på frågan: vilka effekter har transportinfrastruktur på kulturmiljö och landskap? Svar saknas då många aktörer hanterar frågan olika. Det leder till effektivitetsproblem (tillstånd, upphandling, genomförande, uppföljning) men också till rättsosäkerhet och minskad förutsägbarhet. Projektet vill tillskapa en standard. Projektresultaten förväntas att bidra till att uppfylla flera av Trafikverkets och Riksantikvarieämbetets strategiska behov. Forskningen är tvärvetenskaplig (aktörer från akademi, myndighet, företag). Projektet omfattar alla tre hållbarhetsaspekter. Metodiken är text- och intervjustudier.

Projektet syftar till att ta fram grundläggande kunskaper om relevanta aktörers syn- och tillvägagångssätt avseende transportinfrastrukturens effekter på kulturmiljö och landskap för ökad uppfyllelse av Agenda2030s tre hållbarhetsaspekter och uppfyllelse av Riksantikvarieämbetets och Trafikverkets mål och strategier. Syftet baseras på fem problemområden: 

1.    Samsyn saknas, branschaktörer använder olika effektbegrepp & viktar dem olika. 
2.    Föråldrade eller obefintliga verktyg (ex.vis MKB-handböcker, upphandlingsstandarder). 
3.    Effekters relation till nyare miljöramverk är oklar (FNs hållbarhetsmål, nya regler om miljöbedömning i miljöbalken, ekosystemtjänster). 
4.    Samsyn saknas om metoder för att bedöma effekter. 
5.    Prioritering av bevarandevärden är oklar och samhället kan inte svara på om monetära samt personella resurser läggs på rätt kulturmiljö- och landskapseffekter. 

Syftet nås genom kvalitativa dokument- och intervjustudier.
 

Deltagare

Projektledare
Hans Antonsson, KMV forum

Projektdeltagare
Mia Björckebaum, KMV forum

Carl-Johan Sanglert, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Susanne Fredholm, WSP Göteborg