Länkstig

Sjukskrivning och personalomsättning: betydelsen av ledares handlingsberedskap för hälsofrämjande arbete, ledarskap samt betingelser för kontroll, flexibilitet och stödresurser

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Sjukskrivning och personalomsättning är aktuella problem i vård och omsorgsorganisationer. Projekten studerar hur organisatoriska krav och resurser samspelar med arbetsengagemang, arbetsrelaterad hälsa, personalomsättning och kortare och längre sjukskrivning samt återgång i arbetet i vård och omsorgsorganisationer. Förutom förklaringar undersöks mått och mätmetodik. Data från kohorter, intervjuer och registerdata analyseras. Resultat från våra pågående och avslutade delstudier visar betydelsen av organisatoriska stödjande strukturer, stödjande ledning och förändringsarbeten. I chefskapet identifierades aktivt, närvarande, lyhört och strukturerande ledarskap som har fokus på och god samverkan med medarbetarna. Att chefen själv inte är utmattad har också betydelse liksom att bli mött med erkänsla och respekt. Fortsatta analyser och forsknin

Publikationer

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer. Temaredaktörer: Andrea Eriksson, Lotta Dellve. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1)

Göran Jutengren. Sjukfrånvaro i sjukvården: Trendanalyser över en fyraårsperiod med hjälp av klusteranalys. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 12-25

Lotta Dellve, Sara Larsson Fällman Trender av få sjukfrånvarodagar: Betydelser av stödjande arbetsförhållanden, ledarstrategier och organisering av social och organisatorisk arbetsmiljö. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 26-40

Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 41-54

Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården? Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 66-77

Andrea Eriksson, Patrik Vulkan Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar. Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 103-116

Lotta Dellve, Helena Håkansson Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer personalomsättning över tid? Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 117-133

Andrea Eriksson, Göran Jutengren, Lotta Dellve Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta Socialmedicinsk tidskrift 2020: 97 (1): 134-146

Forskare

Sara Larsson Fällman, projektledare, doktorand, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

Lotta Dellve, projektledare, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Andrea Eriksson, projektledare, Kungliga Tekniska Högskolan

Helena Håkansson, doktorand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Göran Jutengren, universitetslektor, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

Agneta Kullen Engström, senior universitetslektor, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

Linda Åhlström, Universitetslektor/sjuksköterska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet