Bild
Regnbågsflagga
Foto: Unsplash
Länkstig

Psykisk ohälsa och våldsutsatthet bland HBTQI-ungdomar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 000 000 kr
Projekttid
2022 - 2025
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

I projektet "Psykisk ohälsa och våldsutsatthet bland HBTQI-ungdomar: en komparativ studie i svensk och dansk skola" riktas fokus mot svenska och danska HBTQI-ungdomars erfarenheter rörande psykisk ohälsa relaterat till våldsutsatthet i skolan. HBTQI-ungdomar utgör en marginaliserad och numerärt underlägsen elevgrupp i skolan vilket innebär att deras berättelser och erfarenheter ofta kommer i skymundan.  I såväl nordiskt som vidare internationellt sammanhang kommer studiens resultat att utgöra ett viktigt kunskapsbidrag.

Bakgrund
Homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner (HBTQI) tillhör en elevgrupp på olika sätt är utsatt i skolan. En stor andel av HBTQI-ungdomar rapporterar att de har varit utsatta för homofobi eller transfobi i skolan. Våld och hat baserat på sexuell läggning, könsidentitet och uttryck kan leda till försämrad psykisk hälsa, depression, låg självkänsla, sämre skolprestationer, hög skolfrånvaro och även avhopp från skolan. Samtidigt saknas kunskap om HBTQI- ungdomarnas erfarenheter och strategier i utsatta situationer i skolan samt hur de kan få stöd av skolan i dylika situationer.

Liknande bild framträder i både Sverige och Danmark. Samtidigt finns det betydliga skillnader mellan länderna avseende lagstiftning om HBTQI-frågor. I Sverige har lagstiftningen kommit betydligt längre avseende samhällsinstitutioners ansvar att utveckla och implementera olika handlingsplaner och policys. Det kan därför antas att dessa skillnader påverkar hur sexuell läggning och könsidentitet uttrycks bland ungdomar i en skolkontext samt hur dessa frågor hanteras och stöds i de två länderna. Vidare kan detta också få betydelse för hur de unga uppfattar och förklarar våldsutsatthet samt i vilken grad de ber om hjälp när de utsätts för våld, trakasserier och hot.

Om projektet
Fokus för projektet är att studera HBTQI-ungdomars egna erfarenheter rörande psykisk ohälsa relaterat till våldsutsatthet i svensk och dansk skolkontext. Studiens intresse riktas också mot vilka strategier ungdomarna har för att söka hjälp och stöd i utsatta situationer i skolan. Studien baseras på individuella intervjuer med unga HBTQI- ungdomar i åldrarna 15-19 år i Sverige och Danmark.

Kunskapsbidrag
Projektet kommer att bidra med ny kunskap om preventivt arbete samt olika strategier som professionella i den svenska och danska skolan kan använda för att stötta utsatta HBTQI-ungdomar. Vidare kommer projektet bidra med ny kunskap till samhället inom ett forskningsområde som idag är ytterst blygsamt studerat.