Bild
tablett, medicin
Länkstig

Mag-hjärnhormoners betydelse för beroendesjukdomar

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för farmakologi

Kort beskrivning

Forskargruppens övergripande mål är att undersöka vad som händer i hjärnan när vi utvecklar beroende för alkohol och andra droger. Målet är att hitta nya läkemedel mot beroendesjukdomar. Det aktuella projektet undersöker om de hormoner som reglerar födointag också kan vara av vikt för belöning och beroende.

Om projektet

Det övergripande målet att öka förståelsen för de komplexa neurobiologiska mekanismer som ligger bakom olika beroendetillstånd. Forskning har visat att det finns en samsjuklighet mellan drogberoende och hetsätning, vilket har lett oss till hypotesen att de hormoner som reglerar födointag också kan vara av vikt för belöning och beroende. Projektets frågeställning kommer i huvudsak att kretsa kring mag-tarmhormonerna ghrelin, glukagon-liknande peptid 1 (GLP-1) och amylin, som alla är mest kända för att de kontrollerar födointag.

I detta forskningsprojekt kommer vi att undersöka hur dessa mag-tarmhormoner  påverkar olika belönings-relaterade-beteenden i djur. Vi kommer vidare att studera de underläggande mekanismer som ligger bakom deras förmåga att minska t.ex. alkoholintag. Dessa studier kommer att inkludera båda hon- och hanråttor. I studier på människor kommer vi att verifiera våra fynd från djuren, då vi t.ex. undersöker om förändringar i de gener som kodar för mag-tarm är associerade med högt alkoholintag och alkoholberoende hos människor eller om de är kopplade till hur mycket alkohol en person konsumerar.

Sammanfattningsvis, hoppas vi på att ytterligare belysa mag-tarmhormoners roll för beroendeutveckling, vilket i sin tur kan leda till utveckling av nya behandlingsstrategier för dessa sjukdomar.

Gruppmedlemmar