Länkstig

Lärarens utvidgade bedömarroll - LUB

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2006 - 2010
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

I projektet undersöks språklärares kännedom om olika metoder för bedömning av elevers inlärning samt deras behov av ökad kompetens på detta område. En småskalig empirisk prövning av alternativa tillvägagångssätt i några klasser i grundskolan och gymnasieskolan genomförs också.

Om projektet

I projektet undersöks språklärares kännedom om och behov av olika instrument och metoder för bedömning av elevers inlärning. Undersökningen omfattar också bedömningsformer som engagerar eleverna själva på ett mera aktivt sätt. Bakgrunden till arbetet är bland annat konstaterade allvarliga brister i lärarutbildningen på området "betyg, prov och kunskapsbedömningar" enligt en granskning genomförd av Högskoleverket 2005. Metoder för datainsamling innefattar enkäter bland språklärare i representativa urval av grundskolor och gymnasieskolor över hela landet samt strukturerade intervjusamtal enligt s.k. personal construct psychology-teknik. Med hjälp av denna kartläggs språklärarnas uppfattningar och erfarenheter inom de valda ämnesområdena på ett tydligt sätt. Småskalig empirisk prövning av alternativa bedömningssätt i några klasser i både grundskolan och gymnasieskolan genomförs också. Datainsamling sker i form av enkel deltagande observation och utvärdering i samarbete mellan forskarna och de medverkande lärarna.

Projektets syften

Att kartlägga fortbildningsbehov som i första hand språklärare upplever i fråga om kunskaps- och färdighetsbedömningar i dagens skola. Kartläggningen genomförs också med avseende på den enligt läro- och kursplaner nödvändiga utvecklingen av elevers egen förmåga att bedöma sina resultat. Lärare efterlyser ofta stöd i frågor som har med utvärderingen av undervisningens resultat att göra. Redan i lärarutbildningen uttrycks dessa behov (Högskoleverkets granskning av lärarutbildningen, 2005). Betoningen av att eleven skall ta ett ökande ansvar både för sitt lärande och för utvärderingen av resultaten bidrar till den osäkerhet som lärarna kan känna inför bedömningar och betygsättning. Ett mål för projektarbetet är att närmare identifiera lärares kunskapsbehov på det här området.

Att beskriva lärares teoretiska kännedom om och praktiska erfarenheter av olika former av bedömningar, med särskild uppmärksamhet på nyare alternativa tillvägagångssätt och material. Traditionell bedömning av inlärning i skolan, med tonvikt på skriftliga och muntliga prov, kompletteras alltmer av andra bedömningsformer (portfolio-utvärdering, projektarbeten, 'performance assessment', självbedömning, 'peer assessment', datorstödd bedömning m.m.). Ett delmål är att med anknytning till behovsanalysen ovan ge en bild av lärares kunskaper på området.

Att pröva och analysera lärares användning av några nyare alternativa material och tillvägagångssätt i praktiska undervisningssammanhang. Syftet är att genom ett småskaligt försök pröva hur en vidgad bas för utvärdering och bedömning enligt 1 och 2 ovan kan stödja läraren i det dagliga arbetet med elevers lärande. Fokus är verksamheten i klassrummet, men i någon mån undersöks också sätt att mäta det lärande som sker vid sidan av skolarbetet. Det moderna IKT-samhället erbjuder många tillfällen till sådant informellt lärande, inte minst när det gäller språk. Delmålet är att både åskådliggöra och utvärdera ansatsen.

Projektgrupp

Referenser