Bild
Länkstig

Förklädd politisk teori – omprövning av politisk idéhistoria genom tidigmoderna kvinnors författarskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR)

Kort beskrivning

Projektet är i uppstartsfas och söker finansiering. Syftet är att kritiskt studera gränserna för tidigmodern politisk idéhistoria. Av tradition har denna historia bestått av ett avgränsat antal texter av män. Onekligen viktiga, men bristen på kvinnors röster gör att historien haltar. Projektet ska undersöka ett urval tidigmoderna kvinnors texter som förklädd politisk teori, dvs. idéer utvecklade i genrer som var tillgängliga för kvinnor – romaner, dramatik, brev. Två kvinnor står i fokus – Margaret Cavendish och Eliza Haywood. De var båda produktiva författare, politiskt medvetna och kontroversiella publika figurer i en orolig tid. Hur begreppsliggjorde de centrala politiska frågor? Att läsa deras fiktiva texter som interventioner i tidigmodern politisk teori ger oss en djupare insikt i en grundläggande period inom modern politisk teori.