Länkstig

Att erfara yrkesstatus

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 600 000
Projekttid
2006 - 2010
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med denna studie är att undersöka vad status betyder för yrkesutövare i lågstatusyrken. Genom ett urval av sådana yrken skall skilda förhållningssätt beskrivas och förklaras. Utmynnar människors strategier och anpassningar till yrkesstatus i stolthet, skam, likgiltighet eller motstånd? Förekommer yrkesbyte eller andra kompensatoriska strategier? Vilka aspekter anförs som betydelsefulla i jämförelser med andra yrkesgrupper? Förklaringarna skall relateras till sådana sociala omständigheter som t.ex. särskilda erfarenheter, arbetsvillkor, kön, ålder och etnicitet.

Projektet berör erkännande och respekt utifrån misskännande och social ojämlikhet. Kunskap härom är ofta av makrokaraktär och på klassnivå. Det är därför viktigt med individnära kunskap där ojämlikheten får sina konkreta konsekvenser. Det är angelägen kunskap samtidigt som skillnaden mellan grupper och samhällsklasser tilltar och jämlikhet och jämställdhet utgör framträdande politiska program i det offentliga samtalet. Ansatsen att söka förena människors förhållningssätt till yrkesstatus med strukturella omständigheter är sällsynt i svensk forskning.

Projektet har stor betydelse för att utveckla teorier om föreställningar kring yrken och yrkesstatus i vardagen. Dessutom kommer individer och grupper till tals som sällan får sin röst hörd i offentliga sammanhang. Lågstatusyrken synliggörs, och förståelsen för individers och gruppers behov av respekt och erkännande i samhället ökar.