University of Gothenburg
Image
Samverkan mellan forskare
Photo: Daniel Jansson
Breadcrumb

Forskningssamverkan

SOM-undersökningarna gör det möjligt för forskare och forskningsprojekt från olika vetenskapsområden att ställa frågor i samma undersökning - effektiv datainsamling både för det vetenskapliga samhället och för allmänheten som svarar på frågorna. Vi välkomnar därför forskare från alla håll och discipliner att samverka kring frågor i SOM-undersökningarna.

Om forskningssamverkan i SOM-undersökningarna

SOM-institutet är en del av den nationella forskningsinfrastrukturen och har som målsättning att erbjuda högsta möjliga klass på datainsamling både vad gäller undersökningsmetod och svarskvalitet. Forskningssamverkan i SOM-undersökningarna gör det möjligt för enskilda forskare och forskargrupper att delta med frågor i stora representativa medborgarundersökningar av högsta kvalitet.

SOM-institutet ansvarar för att planera och genomföra fältarbetet i enlighet med de bästa tillgängliga kunskaperna om surveymetodik. Det inbegriper etikprövning hos den regionala etikprövningsnämnden, undersökningsledning, utveckling av fältplan, datainsamling, kodning, färdigställande av data, utvärdering och dokumentation av undersökningen. Till viss del bistår vi även med forskningskommunikation kring resultaten.

Samverkande projekt får tillgång till ett stort antal bakgrundsfrågor och generella samhällsindikatorer (t ex mellanmänsklig tillit, medievanor, fritidsaktiviteter och politiska preferenser) som ingår i samtliga SOM-undersökningar. Samverkan med SOM-institutet ger forskare exklusiv tillgång till de data som samlats in med projektens egna frågeinstrument. Ett år efter fältarbetets slut deponeras data vid Svensk Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) och görs där tillgängliga för andra forskare.


Möjligheter och kostnader

Prisbilden för samverkan i SOM-undersökningarna varierar med frågornas utrymme i formulären, hur många personer som ska få svara på frågorna, samt hur många år projektet vill vara med. SOM-institutet är en universitetsdriven infrastruktur och som strävar efter att underlätta och effektivisera opinionsforskning. SOM-undersökningarna är icke-vinstdrivande och priserna för samverkan syftar till att täcka kostnaderna för genomförandet av undersökningarna.

Vi är även öppna för samverkansförslag som går utanför ramen för de ordinarie SOM-undersökningarna. Detta skulle exempelvis kunna handla om att särskilt studera en specifik samhällsgrupp, eller genomföra mätningar med en annan period eller frekvens än vanligt. Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt projekts behov.

Intresserad av samverkan i framtiden?

Vill du få vårt inbjudningsmejl i samband med att ansökningsperioden för samverkan öppnar? Skriv till oss på info@som.gu.se så lägger vi till dig på listan.