University of Gothenburg
Image
Grupp människor ovanifrån i Glashuset på HDK-Valand.
Photo: Natalie Greppi
Breadcrumb

Research area: Literary composition

Forskningen i ämnet Litterär gestaltning uppvisar en stor bredd gällande de frågor och problemställningar som aktualiseras. Klass, performativitet, översättning, genus, temporalitet, narration, dekolonisering, dokumentation, autofiktion, etik, flerspråkighet, minne och olika typer av läs- och berättarpraktiker är bara några av de fenomen som undersöks i de olika avhandlingar och forskningsprojekt som pågår eller slutförts vid institutionen. Frågor och problemställningar som uppstått och uppstår i och genom den skrivande praktiken.

Också formellt uppvisar de olika forskningsförsöken inom ämnet en stor bredd, men hålls ändå samman av vissa gemensamma förhållningssätt gentemot det forskande uppdraget. Den forskande författaren i de projekt som föreligger är inte i första hand en författare som forskare ”i sitt eget yrke” utan en författare som forskar genom de olika skrivsätt, språk och strategier som står hen till buds och utvecklas i ett författarskap.
Många av forskningsprojekten inom Litterär gestaltning har det gemensamt att de präglas av en vilja hos det skrivande subjektet att inte i den forskande praktiken vid något tillfälle upphöra att vara författare.
Sammantaget uppvisar – eller samlas – forskningen i ämnet Litterär gestaltning kring en metod och en praktik som i högre grad sker via och genom än om en litterärt gestaltande praktik.