Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Komplexanalys i flera variabler

Kurs
MMA150
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I den här kursen studerar du funktioner av flera komplexa variabler som i lämplig mening är komplext deriverbara. Som i en variabel så är den komplexa deriverbarheten ett mycket starkare krav än reell deriverbarhet, men innebär å andra sidan att man får tillgång till kraftfulla metoder som gör att man kan säga mycket mer om komplext deriverbara funktioner.
Komplex analys i flera variabler har utvecklas starkt från senare halvan av 1900-talet, och kopplar ihop många delar av modern matematik: analys, algebra, geometri och topologi. I kursen kommer du att studera olika grundläggande koncept och metoder inom flervariabel komplexanalys.
Även om mycket av den grundläggande teorin ganska enkelt kan generaliseras från en till flera komplexa variabler så såg man i början av 1900-talet genom det så kallade Hartogs fenomen exempel på hur teorin för flera komplexa variabler kan skilja sig väsentligt från den i en variabel. Under kursens gång kommer du att se fler exempel på detta.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande 90 hp i matematik inklusive kursen MMG700 Analytiska funktioner eller motsvarande.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg