Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ola Sigurdson

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Läraregatan 3A
411 33 Göteborg
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Ola Sigurdson

Presentation

Jag är född i Dalstorp 1966 och uppvuxen i Ulricehamn. Efter studier på tekniskt gymnasium i Borås flyttade jag 1985 till Göteborg för en fil kand i filosofi, litteraturvetenskap och ekonomi. Därefter gick jag en teologisk utbildning vid Örebro Missionsskola, Teologiska seminariet. 1991 började jag mina forskarstudier i systematisk teologi vid Lunds universitet och disputerade för teologie doktorsexamen hösten 1996 på avhandlingen Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barth-reception. Två år senare blev jag docent i systematisk teologi vid samma universitet. 2008 befordrades jag till professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Arbetsuppgifter

Efter avslutad forskarutbildning arbetade jag halvtid som högskolelektor i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan, Stockholm samt halvtid inom ett projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, ”Värdetraditioner, värdekonflikter och värdegemenskap i kulturarv och nutida samhälle” som drevs av professor Göran Bexell, Teologiska institutionen, Lunds universitet. I december 1999 utnämndes jag till att inneha en nationell forskarstjänst, ”Pro futura”, till minne av Torgny Segerstedt av Riksbankens Jubileumsfond i samarbete med Kollegiet för samhällsforskning (SCASSS) vid Uppsala universitet. Inom ramen för denna fyraåriga forskartjänst tillbringade jag vårterminen 2000 vid SCASSS, Uppsala universitet och det akademiska året 2001-2002 vid Centre for Advanced Religious and Theological Studies (CARTS), Faculty of Divinity, och Wolfson College, båda Cambridge University, England. Tiden vid Cambridge har gjort att jag fortfarande har stark anknytning till universitetet och besöker regelbundet kollegor där.

Jag tillträdde min tjänst som universitetslektor vid Institutionen för religionsvetenskap, Göteborgs universitet, 1 januari 2003 men har under perioder varit delvis tjänstledig för forskning. 1 juli 2008 blev jag befordrad till professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, vilket omfattar systematisk teologi, etik och religionsfilosofi. Under läsåret 2010–2011 var jag gästforskare vid Center of Theological Inquiry (CTI) i Princeton, en vistelse som förutom arbete med min forskning också gav anledning till att knyta många kontakter vid Princeton University, Princeton Theological Seminary och Institute for Advanced Studies, också det i Princeton. Från och med 1 juli 2011 arbetar jag som föreståndare för Centrum för kultur och hälsa (www.ckh.gu.se). Vid sedan av detta föreståndaruppdrag ägnar jag mig åt att handleda doktorander och åt min forskning.

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen återfinns till att börja med i skärningspunkten mellan traditionell systematisk teologi och kontinental teoribildning. Jag har således diskuterat frågan om kroppen i den teologiska traditionen med hjälp av fenomenologi i monografin Himmelska kroppar (2006) liksom med hjälp av de artiklar som ingår i antologin Postmodern teologi (2006) som jag publicerat tillsammans med Jayne Svenungsson, Teologiska Högskolan Stockholm. Ett annat intresseområde rör politisk filosofi, gärna med hänsyn till politiska teologin – till exempel hur religion och politik hör samman historiskt och i samtiden. Detta kommer främst till uttryck i mina monografier Den lyckliga filosofin (2000) liksom Det postsekulära tillståndet (2009) samt Theology and Marxism in Eagleton and Žižek: A Conspiracy of Hope (2012). Ett tredje intresseområde rör kulturteologi, alltså en teologisk reflektion över samtida kulturella uttrycksformer som film, litteratur och musik. Hittills har detta resulterat i den populärt hållna essäsamlingen Världen är en främmande plats (2003) och antologin Film och religion som jag redigerat tillsammans med Tomas Axelson, Högskolan Dalarna.

Pågående forskning

Jag har nyligen publicerat en bok om relationen mellan teologi och marxism hos två samtida förnyare av den marxistiska traditionen, den brittiske litteraturvetaren Terry Eagleton och den slovenske filosofen och psykoanalytikern Slavoj Žižek. För närvarande ligger min forskning inom projektet ”Religion, kultur och hälsa”, ett mångvetenskapligt forskningsprojekt jag driver tillsammans med statsvetaren Marie Demker och litteraturvetaren Yvonne Leffler. Detta forskningsprojekt har finansiering från Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, inleddes 2010 och sträcker sig fram till och med 2014. Mer konkret håller jag på att skriva en kortare monografi om relationen mellan humor, hälsa och teologi och samtidigt även ett antal artiklar om medicinsk humaniora.

Övriga aktiviteter och uppdrag

Förutom min tjänst som forskare och föreståndare vid Göteborgs universitet är jag också verksam som gästföreläsare, opponent och sakkunnig vid olika universitet, högskolor och konferenser i Sverige och i övriga Europa. Jag anlitas dessutom som gästföreläsare vid olika offentliga sammanhang och medverkar regelbundet i Bok & Biblioteksmässan Göteborg i seminarier, paneler och intervjuer. Jag sitter med i redaktionsrådet för tidskriften Respons och är också verksam som kulturskribent i olika dagstidningar och tidskrifter och medverkar regelbundet i radio och TV. Jag har också varit ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg sedan december 2009.

Jag har också haft ett antal andra, mer administrativa akademiska uppdrag. Mellan 2006 och 2009 var jag ledamot i Humanistiska Fakultetsnämnden och HumFaks forskarutbildningsgrupp (FUG). Från och med höstterminen 2012 och tre år framåt är jag ledamot i Humanistiska fakultetsstyrelsen (HFS) och Forskningsberedningen (FB). Vidare är jag representant för Göteborgs universitet i styrelsen för SCAS i Uppsala samt ledamot av Skaraborgsinstitutets vetenskapliga råd. Mellan 2003 och 2006 var jag ledamot av Svenska kyrkans Forskningsråd och mellan 2006 och 2008 ledamot av beredningsgrupp 1 för utbildningsvetenskap i Vetenskapsrådet.

Publikationer i urval

Böcker

 • Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barth-reception, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996 (avhandling).
 • Kärlekens skillnad: Att gestalta kristen tro i vår tid, Stockholm: Verbum, 1998.
 • Ljus av ljus: Läsning av en kristen bekännelse. Tillsammans med Sune Fahlgren, Antje Jackelén, Werner G. Jeanrond, Johnny Jonsson och Birgitta Westlin. Stockholm: Verbum, 1998.
 • Den lyckliga filosofin: Etik och politik hos Hägerström, Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000.
 • Hungerns väg: Om Gud, kyrka och mångfald. Lund: Arcus, 2000.
 • De prudentia: Om principer och personer i etiken. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2001.
 • Ett djupare brus i tystnaden: Trettio texter om Gud och människan. Örebro: Cordia, 2001 (populärt hållna teologiska meditationer).
 • Den goda skolan: Om etik, läroplaner och skolans värdegrund. Lund: Studentlitteratur, 2002.
 • Världen är en främmande plats: Essäer om religionens återkomst. Örebro: Cordia, 2003.
 • Himmelska kroppar: Inkarnation, blick, kroppslighet. Logos/Pathos 6. Göteborg: Glänta, 2006.
 • Det postsekulära tillståndet: Religion, modernitet, politik. Göteborg: Glänta, 2009.
 • Theology and Marxism in Eagleton and Žižek: A Conspiracy of Hope. New York: Palgrave Macmillan, 2012.

Antologier

 • Teologi[er]. Aiolos nr 20-21 (2003). Tillsammans med Håkan Möller.
 • Penelopes väv: För en filosofisk och teologisk pathologi. Skriftserien Logos/Pathos. Göteborg: Glänta produktion, 2003. Tillsammans med Mats Rosengren.
 • Film och religion: Livsåskådning på vita duken. Örebro: Cordia, 2005. Tillsammans med Tomas Axelson.
 • Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum, 2006. Tillsammans med Jayne Svenungsson.
 • Systematisk teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum, 2007. Tillsammans med Mattias Martinson och Jayne Svenungsson.
 • The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. Tillsammans med Marius Timmann Mjaaland och Sigridur Thorgeirsdottir.

 

  Artiklar

 • ”Herdemakten och biktens hemlighet”, Res Publica: Hemligheter, #59 (2003), s. 56-65.
 • ”Bibeln som Skrift: Om bibelns anspråk på aktualitet och auktoritet i den kristna kyrkan”, Tolkning för livet: Åtta teologer om bibelns auktoritet. Anne-Louise Eriksson (red.). Stockholm: Verbum, 2004, s. 215-238, 271-273.
 • ”The Trinity as a Practical Doctrine”, The Concept of God in Global Dialogue. Werner G. Jeanrond och Aasulv Lande (red.). Maryknoll: Orbis, 2005.
 • ”Teologins uppgift: Traditionsbildningar inom svensk 1900-talsteologi”, Svensk kyrkohistoria: Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Ingemar Brohed. Stockholm: Verbum, 2005, s. 396-403.
 • ”Kristna kroppar? Om kristologi, kroppslighet och kön”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1 (2006), s. 29-44.
 • ”Materialistisk teologi: Om Slavoj Žižeks teologiska vändningar”, Ord & Bild, 5 (2006), s. 86-93.
 • ”Reading Žižek Reading Paul: Pauline Interventions in Radical Philosophy”, Romans and Contemporary Philosophers and Theologians. David W. Odell-Scott (red.). Romans Through History and Cultures Series, Volume 6. London: T & T Clark, 2007
 • ”The Christian Body as a Grotesque Body”, Embodiment in Cognition and Culture. John Michael Krois, Mats Rosengren, Angela Steidele and Dirk Westerkamp (eds.). Amsterdam. John Benjamins, 2007, s. 243-258.
 • ”Hinsides sekularismen? Skitse af et nyt landskab i politisk filosofi”, Pædagogiske værdier og religion. Henrik Vase Frandsen (red.). København: Danish School of Education Press, 2008.
 • ”How to Speak of the Body: Embodiment between Phenomenologý and Theology”, Studia Theologica – Nordic Journal of Theology, 62 (1), 2008, s. 25-43.
 • ”Vill du bli frisk? Om relationen mellan fysisk, psykisk och existentiell hälsa”, Kulturen och hälsan: Essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd. Gunnar Bjursell och Lotta Vahlne Westerhäll (red). Stockholm: Santérus förlag, 2008, s. 189-218.
 • ”Prayer, Subjectivity, and Politics”, under utgivning 2009. 
 • ▪”The Return of the Body: Re-imagining the Ecclesiology of Church of Sweden”, For the Sake of the World: Swedish Ecclesiology in Dialogue with William T. Cavanaugh. Eugene: Pickwick, 2010. Jonas Ideström (red.), s. 125-145.
 • ”Beyond Secularism? Towards a Post-Secular Political Theology”, Modern Theology, 26:2 (2010), s. 177-196.
 • ”The Return of Religious Embodiment: On Post-Secular Politics”, The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. Tillsammans med Marius Timmann Mjaaland och Sigridur Thorgeirsdottir, s. 19–36.
 • ”Prayer, Subjectivity, and Politics”, Phenomenology and Religion: New Frontiers. Stockholm: Södertörn, 2010. Jonna Bornemark och Hans Ruin (red.)., s. 267-289.
 • ”The Passion of the Christ: On the Social Production of Desire”, Saving Desire: The Seduction of Christian Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 2011. F. LeRon Shults och Jan-Olav Henriksen (red.), s. 31-54.
 • ”The Sociology of Religion”, Introduction to Sociology: Scandinavian Sensibilities. Gunnar C. Aakvaag, Michael Hviid Jacobsen och Thomas Johansson (red.). Harlow: Prentice Hall, 2012, s. 120–138.
 • ”Das menschiche Sein besser verstehen: Der Zusammenhang zwischen Kultur und Gesundheit wird erforscht”, Info Gesundheit, 42:1 (2012), s. 6–7.
 • “Žižek och ideologikritiken”, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys, 2012. Under utgivning.
 • ”Religious Embodiment between Medicine and Modernity”, ARC: The Journal of the Faculty of Religious Studies, McGill University, 2012. Under utgivning.
 • ”Dödsdriften från andra sidan: Om zombies och film som begreppsbelysning”, I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism. Daniel Brodén och Kristoffer Noheden. Stockholm: Gidlunds, 2013. Under utgivning.
 • ”Den medicinska kroppen och de andra kropparna”, Kroppen i humanioraperspektiv, Makadam förlag, 2013. Under utgivning.
 • “Political Theology in the Nordic Countries”, special issue of Political Theology, 2013 (gästredaktör). Under utgivning.
 • “Emancipation as a Matter of Style: On Humour, Politics and Theology in Eagleton and Žižek”, Political Theology, 2013.
 • “Slavoj Žižek, the Death-Drive, and Zombies: A Theological Account”, Modern Theology, 2013. Under utgivning.
 • ”Nygren, Anders”, Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 969–971. Under utgivning.