Länkstig

Angela Bång

Universitetslektor

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Angela Bång

Angela Bång, universitetslektor och excellent lärare, leg. sjuksköterska och docent i omvårdnad.

är docent i vårdvetenskap med tidigare inriktning mot prehospital vård. Hon är sjuksköterska och Med Dr i kardiologi. Angela har 20 års klinisk erfarenhet ifrån medicin, kardiologi och ambulanssjukvård. Hon har efter disputation 2002 verkat som utvecklingsansvarig för Ambulanssjukvården vid SU, och sedan 2007 som universitetslektor med program-och kursansvar för specialistutbildning inom ambulanssjukvård. Angela har även erfarenhet av ledarskap, som tidigare sektionschef inom akademi.

Undersvisning relaterad till forskning och pedagogiska tankar

Angela är excellent lärare sedan 2021. Ett stort fokus i utveckling av utbildning ges som kursansvarig för Sjuksköterskeprogrammets första kurs, i omvårdnad som profession och ämne. Denna kurs syftar till att ge en tidig och engagerande introduktion till sjuksköterskans huvudämne och professionens karaktärsdrag. Vi fokuserar undervisningen utifrån de övergripande omvårdnadsbegreppen: Människa, Livssammanhang och Miljö, Hälsa och hälsobefrämjande samt Vårdande.

Forskningsfältet är prehospital akutsjukvård, där larmcentralen ( 112), och ambulanssjukvården ingår. Aktuella forskningsprojekt handlar om patienter drabbade av bröstsmärta som larmar efter ambulans, och om tidig vårdande bedömning av det potentiellt allvarliga tillståndet sepsis. Allvarliga infektioner är vanliga, och sepsis är ett vanligt och plötsligt debuterande sjukdomstillstånd med stort lidande och högre dödlighet än hjärtinfarkt och stroke trots väletablerade och validerade behandlingsriktlinjer. Sepsis upptäcks inte i tid därför att patienten ofta har ett eller flera symtom och tecken som är allmänna, otydliga och som kan tolkas vara orsakade av andra sjukdomstillstånd, där utbildning har visat sig identifiera fler drabbade patienter, och minska lidande, sjuk- och dödlighet. Mot den bakgrunden har jag utvecklat föreläsningar om allvarliga infektioner och sepsis som vänder sig till sjuksköterskestudenter och till specialistsjuksköterskestudenter. Utgångspunkten är patientens problem i form av en omfattande akut inflammationsdriven reaktion från immunförsvaret, som genom den inflammatoriska processen förklarar de flesta av patientens symtom och tecken. Vidare visas sjuksköterskans bedömning utifrån två ben, det ena benet handlar om medicinsk bedömningskunskap för sjuksköterskor( A-E-konceptet, vitala parametrar, olika akutmedicinska bedömningsinstrument såsom NEWS2). Men det viktigaste benet, som idag ofta får för lite uppmärksamhet handlar om patientens ( och närståendes) berättelse av sin upplevelse och följaktligen de symtom och det förlopp denna erfarit ( omvårdnadsanamnesen). Patienter söker inte vård för en diagnos utan för de symtom hen upplever. Särskilt vid ett svårupptäckt allvarligt tillstånd som sepsis, har patientens symtom en mycket vägledande funktion, då flera av symtomen inte kan uppmätas, t ex hur plötsligt symtomen kom, känsla av matthet, magbesvär, smärta, upplevt mentalt status. I samband med dessa föreläsningar kommer ofta många frågor ifrån studenter, och delande av egna erfarenheter av detta potentiellt allvarliga, men ofta förbisedda tillstånd. Målet är att lyfta upp betydelsen av den vårdande bedömningen , bland annat med hjälp av omvårdnadsanamnes, omvårdnadsdiagnoser och personcentrerad vård. Det senare utgår ifrån patienten som en person med en egen berättelse, där sjuksköterskans pedagogiska uppgifter är att sträva mot ett partnerskap med personen, samt att dokumentera hens berättelse.

Undervisningen har sammantaget fokus på tidig, vårdande bedömning och omhändertagande av akuta tillstånd, omvårdnad som profession och vetenskapligt ämne, samt komplex vård och processorienterad handledning.

Forskning

Angela forskar inom akutsjukvård, främst om vårdande bedömning av patienter drabbade av sepsis, allvarliga infektioner och akut kranskärlssjukdom, samt om lärandet i ett pedagogiskt forskningsprojekt.

Forskargrupp

Angela handleder en kvalitativ studie om sjuksköterskestudenters resurser och strategier för att hantera stress och oro relaterat till verksamhetsförlagd utbildning med Catrin Ekre, försteadjunkt vid Högskolan Väst.

Angela var huvudhandledare i ett doktorandprojekt med ambulanssjuksköterskan Kristoffer Wibring. Projektet har fokus på utvecklingen av ett prehospitalt beslutstöd för att optimera triagen i den prehospitala fasen för patienter drabbade av akut bröstsmärta. Avhandlingen försvarades 10 december 2021. Projetet fortgår med titeln: Utveckling av beslutsstöd för optimering av den prehospitala bedömningen till vård på rätt vårdnivå med ökad patientsäkerhet vid akut bröstsmärta.

Tidigare medlem av PreHospen-gruppen vid Högskolan i Borås. Sedan 2016 ingår Angela i Acute and Critical CareTeam (ACCT) vid institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, GU och sedan 2019.

Klinisk verksamhet

Angela har erfarenhet ifrån hjärtsjukvård och ambulanssjukvård.

Nyckelord

Vårdande bedömning, tidig identifiering, sepsis, personcentrerad vård, bröstsmärta, Prehospital akutsjukvård, lärandet vid VFU