Länkstig

Viktigt med interaktion i värdestyrda projekt

Publicerad

Den traditionella synen på projekt passar ofta dåligt i offentlig sektor. Det visar en avhandling från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

Under de senaste årtiondena har projekt och projektstyrning ökat inom offentlig sektor, och i takt med det har synen på projekt ändrats. Inom industrin och i en kommersiell kontext tänker man sig ofta projekt som avgränsade från sin omgivning, där de ska lösa en specifik uppgift av exempelvis teknisk natur. Den här synen på projekt har spridit sig till offentlig sektor, vilket kan slå fel då offentliga projekt ofta är mer värdestyrda.

– I min avhandling ifrågasätter jag den traditionella synen på projekt som avgränsade från sin omgivning. Värdestyrda projekt, som exempelvis folkhälsoarbete och initiativ för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, behöver istället för avgränsning fokusera på interaktion med omgivningen, säger avhandlingens författare Erik Söderberg.

Avhandlingen är uppbyggd av fyra olika artiklar som undersökt styrning av folkhälsoarbete, genom bland annat intervjuer, observationer och granskning av olika styrdokument. Gemensamt visar de på vikten av att värdestyrda projekt i offentlig sektor löpande behöver arbeta med att hantera och förstå de olika kontexter som projektet möter.

– Det finns en vanlig uppfattning om att projekt ska bedrivas avgränsat i förhållande till den organisation som ska påverkas. För värdestyrda projekt som handlar om att påverka beteenden eller förändra arbetssätt och metoder behövs ett helt annat angreppssätt, säger Erik Söderberg.

Framförallt menar han att det behövs en förståelse för vilka möjligheter det finns för att bedriva förändringsarbete med hjälp av projekt inom den offentliga sektorn.

– Istället för avgränsning behöver projektets aktörer fokusera på interaktion och ha en tillräcklig kunskap om den lokala kontext som projektet ska försöka påverka. 

Avhandlingens titel:
Projects as interaction in context: Managing public health issues within public sector organisations
Läs hela avhandlingen här!