Länkstig

Studenter deltog i workshop med Riksarkivet om det digitala kulturarvet

Jo Pugh håller i workshop vid Riksarkivet.

Den 1 februari blev mer än 100 000 000 digitala bilder av arkivhandlingar fritt tillgängliga via Riksarkivets hemsida. Den 11 april var studenterna vid masterprogrammen Digital humaniora och Kulturarv och modernitet inbjudna för att delta i en workshop utifrån specifika frågor kopplade till möjligheterna med Riksarkivets digitala arkivinformation.

Under workshopen fick studenterna insyn i hur Riksarkivets ledning ser på framtiden och hur den så kallade »digitala forskarsalen« fungerar idag. Jo Pugh, Digital Development Manager vid The National Archives i Storbritannien, talade om arkivforskning och digital humaniora. Studenterna fick också presentera sina idéer för riksarkivarie Karin Åström Iko, generaldirektör för Riksarkivet och Rolf Källman, avdelningschef med ansvar för Riksarkivets digitala infrastruktur och tidigare verksamhetsledare för Digisam, om hur det nya materialet kan tillgängliggöras och göras mer attraktivt.