Länkstig

Stort bidrag till forskningsmiljö om migration och integration i städer

Publicerad

Den nya forskningsmiljön Refugee Migration and Cities: Social Institutions, Political Governance and Integration in Jordan, Turkey and Sweden (SIPGI) har tilldelats nästan 18 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet (VR). Projektledare är Andrea Spehar, föreståndare för Centrum för global migration.

Forskningssamarbetet och projektet ska bidra med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration, genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i storstäder i Sverige, Turkiet och Jordanien.

- Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter, och en väl fungerande integrationspolitik har stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling, säger Andrea Spehar.

- Städerna måste arbeta för att säkerställa en långsiktig integration av nya medborgare som annars riskerar att hamna utanför samhället utan tillgång till arbetsmarknad, bostäder, sjukvård eller utbildning.

Att det blir just städer i Jordanien, Turkiet och Sverige som analyseras, beror på deras olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar för att hantera invandring. De tre länderna delar också erfarenheten av stor syrisk flyktinginvandring sedan 2013.

Forskare från Sverige, Turkiet, Jordanien och USA deltar i forskningsmiljön. De kommer från flera olika discipliner så som statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, socialantropologi och geografi.

Vad hoppas du att er forskning kommer att leda till?

- Projektet kommer att generera ny kunskap inom flera forskningsområden som relaterar till integration och segregation i ett urbant sammanhang. Genom forskningsprogrammet utvidgar och stärker vi kunskapen om integration och social sammanhållning i städerna, samt förbättrar jämförbarheten av insamlad data och ökar teoretisk kunskap om politisk styrning och social samanhållning kopplat till flyktingmigration, säger Andrea Spehar.

- Våra omfattande internationella och lokala nätverk kommer att möjliggöra spridningen av forskningsresultat till ett brett nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom migrationsområdet, förutom forskarsamhället, t ex. politiker, tjänstemän, civila samhället, flyktingorganisationer och media.

Forskningen kommer att genomföras i samarbete med praktiker. Syftet är att gemensamt få fram ny kunskap som kan vara till nytta för exempelvis grupper och nätverk i det civila samhället, icke-statliga organisationer och kommunala verksamheter.

Centrum för global migration vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, är värd för forskningsprogrammet, i nära samarbete med programmet för Styrning och lokal utveckling (GLD) vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet och Migration Research Institute (MiReKoc), som Turkiets är ledande migrationscentrum. Projektet kommer att pågå under sex år.

Länk till Vetenskaprådets (VR) lista över beviljade bidrag till forskningsmiljö migration och integration.
 Kontaktuppgifter och mer information:
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare Centrum för global migration.