Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Skötsel av kulturlandskapet - start för nytt projekt

Publicerad

Närbild händer som arbetar med torkat gräsAtt sköta och utveckla ett kulturlandskap kräver praktisk kunskap. Om den sortens kunskap – ofta lokalt anpassad och förankrad – handlar ett nytt treårigt projekt vid Hantverkslaboratoriet.

Projektet Utvecklande skötsel av svenska kulturlandskap ska stärka och utveckla redan pågående verksamheter inom kulturreservat och andra värdefulla kulturlandskap. Det ska också ta fram kunskapsunderlag kring skötsel så att fler kan ta del av kunskapen. Arbetet finansieras av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen i Kalmar län.

Kulturlandskapets värden är av både materiellt och immateriellt slag. Det handlar om fasta anläggningar och biologiskt kulturarv, men också om levande kunskaper och traditioner. Idag finns ytterst få människor som besitter kunskap om traditionell skötsel i obruten tradition. Det är därför angeläget att finna och knyta an till personer som kan förmedla sådan kunskap. På så sätt tryggas inte bara det biologiska kulturarvet utan också det immateriella.

Projektet Utvecklande skötsel av svenska kulturlandskap kommer att utgå från två platser: Stensjö by i Småland och Lillhärjåbygget i Härjedalen. Dessa kommer att fungera som laboratorier, det vill säga platser där det går att dokumentera äldre skötselmetoder men också utveckla och pröva nya. Genom workshops och seminarier kommer yrkesverksamma landskapsvårdare att kunna mötas och utbyta erfarenheter. Olika skötselmoment kommer att dokumenteras med hjälp av text, bild och film, och kunskapsunderlag/vägledningar produceras.

Huvudtemat för projektet är det samlade brukandet. Till det kommer fördjupningar inom de fyra markslagen i en traditionell markanvändning: Åker med lindbruk och spannmålssorter, Äng med våtslåtter och stubbskotsbruk, Hage med betesregimer, djurslag och raser, samt Utmarksbruk med mångbruk, bete, svedjor, trädnyttjande och fäbodbruk.


Kontaktperson:
Eva Gustavsson
eva.gustavsson@conservation.gu.se
Tel: 031-786 9341

Bild: Åker är ett av de markslag som projektet Utvecklande skötsel av kulturlandskap kommer att arbeta med. Här binds råg på traditionellt sätt. Foto: Hjalmar Croneborg.