Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rapport: Rendahl, P. (2015). Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet

Publicerad

Rapport: Rendahl, P. (2015). Är mervärdeskatten en konsumtionsskatt eller företagsskatt? En rättsvetenskaplig studie av Mervärdeskattelagens ändamålsenlighet

publicerad av Svenskt Näringsliv
Antal sidor: 152 sidor

"Reglerna avseende mervärdeskatt är ytterst komplicerade och onödigt svåra för näringsliv, skatteverk och domstolar att tillämpa. De svenska momsreglerna har också genomgått ett stort antal ändringar över tiden.
Rapporten påvisar behovet av en samlad översyn av mervärdesskattelagen. Detta för att säkerställa att de svenska reglerna är förenliga med EU-rätten. Det behövs också en systematisk genomgång av vad som bör vara ändamål för att inte förfela momsens funktion, dvs att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt beskatta konsumtion genom att beskatta mervärdet i varje led av produktions- och distributionskedjan. Vidare behöver reglerna också förenkas och förtydligas. En komplicerad lagstiftning är ineffektiv, kostsam och medför felaktigheter för såväl företag som för staten."