Bild
närbild på en sjukhuspatients hand
Foto: Getty Images
Länkstig

Övervikt skyddar mot död vid svår bakteriell infektion

Publicerad

Övervikt och fetma utgör riskfaktorer vid många sjukdomar, men nu visar en studie att högre BMI kan kopplas till ökad överlevnad hos patienter som vårdas på sjukhus för svåra bakteriella infektioner.

Det är forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Skaraborgs Sjukhus Skövde som står bakom studien, publicerad i tidskriften PLOS ONE. Underlaget är inhämtat före covid-19-pandemin.

Studien är befolkningsbaserad och bygger på observationer av samtliga vuxna patienter, 2 196 individer, som vårdades för misstanke om svår bakteriell infektion på Skaraborgs Sjukhus Skövde under en period om nio månader. Patienterna följdes över tid, under sjukhusvistelsen och efteråt.

Resultaten visar att de ökade överlevnadschanserna vid högre BMI gällde på både kort och lång sikt, vid 28 dagar respektive ett år efter sjukhusinläggning. Och skillnaderna i överlevnad var tydliga. I gruppen normalviktiga var 26 procent döda inom ett år. Motsvarande siffror i klasserna med högre BMI var 9-17 procent.

Avviker från andra sjukdomar

Bild
Åsa Alsiö
Foto: Elin Lindström

Enstaka undersökningar i begränsade patientgrupper har tidigare visat liknande resultat. De nya fynden klargör och stärker bilden av att övervikt och fetma skyddar vid svåra bakteriella infektioner.

Åsa Alsiö, adjungerad universitetslektor i infektionsmedicin vid Sahlgrenska akademin och infektionsöverläkare i Skövde, är studiens förstaförfattare och korresponderande författare:

– I de flesta andra sjukdomssammanhang är det ogynnsamt med övervikt och fetma. Det gäller flera typer av cancer, hjärt-kärlsjukdom och inte minst covid-19, där ökande BMI är förknippat med högre dödlighet. Här är det paradoxalt nog tvärtom, säger hon.

– Det vi inte känner till är på vilket sätt övervikt kan vara gynnsamt vid bakterielle infektioner, om det har en koppling till funktioner i immunförsvaret och hur de regleras, fortsätter Åsa Alsiö. Det behövs mer kunskap om hur övervikt påverkar immunförsvaret. En grupp där detta skulle kunna studeras är individer som genomgår fetmakirurgi.

BMI en viktig variabel

Bild
Gunnar Jacobsson
Foto: Privat

Gunnar Jacobsson, medicine doktor vid Sahlgrenska akademin och infektionsöverläkare på Skaraborgs Sjukhus Skövde, är senior författare bakom studien.

Pandemin med covid-19 har synliggjort utsatta patientgrupper, där personer med övervikt drabbats hårt. Kanske kan erfarenhet och handläggande från vård vid svåra bakteriella infektioner användas för att förbättra prognosen vid covid-19 och övervikt. Fetma ökar globalt i en oroande takt. Mer kunskap behövs som belyser hur kroppsvikt påverkar infektionsförsvaret så att behandling kan anpassas efter individens behov, konstaterar han.

Forskarna menar att det behövs fler studier på befolkningsnivå av hur BMI påverkar behandlingsresultat vid olika infektioner och vilka kopplingar som kan finnas till reglering av immunförsvaret.

Titel: Impact of obesity on outcome of severe bacterial infections