Bild
Gruppbild på forskarna. De står framför en abstrakt tavla i guld och organge.
Forskare från Venedig, Paris, Barcelona och Göteborg träffades för att starta upp det nya nätverket.
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Nytt samarbete med europeiska turismforskare

Publicerad

Forskare från Centrum för turism har startat ett europeiskt nätverk med fokus på turism och upplevelser. Att hitta samarbeten med branschen är en viktig del och Xperience Next på Lindholmen Science Park är med på tåget.

Genom ett anslag från Europauniversitetsalliansen EUTOPIA har Eva Maria Jernsand och Emma Björner på Handelshögskolan fått i uppdrag att forma ett nätverk med forskare som har fokus på turism och upplevelser. I mitten av september träffades forskargruppen för första gången, under ett tvådagarsmöte i Göteborg.

– I det här första steget handlar det om att lära känna varandra och våra forskningsområden. Tanken är att nätverket ska bana väg för gemensamma projekt och ansökningar om forskningsmedel, säger Emma Björner, forskare på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan.

Samarbetet mellan turismforskare är det första i sitt slag inom EUTOPIA och kan kanske inspirera forskare inom andra discipliner. På träffen i Göteborg medverkade forskare från Venedig, Paris, Barcelona och Göteborg.

–  Vi har börjat utforska vad vi kan göra tillsammans inom turismforskningsområdet. Det behöver inte bara handla om forskning, det kan även vara kopplat till utbildning. Studenter från våra olika universitet skulle kunna arbeta tillsammans, säger José Fernández Cavia från Pompeu Fabra-universitetet i Barcelona.

Behov av en innovationsmiljö
Före pandemin motsvarade turismen i Sverige ca 10 procent av både BNP och sysselsättning. Turismen bidrar också till lokal och regional utveckling, investeringar, service, bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer och kan förstärka platsers attraktionskraft. När resandet tar fart igen finns det många utmaningar kopplade till miljöpåverkan och andra hållbarhetsaspekter som är viktiga att beakta.

I rapporten ”Vägar till hållbar tillväxt - En förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige”, författad 2021, konstaterar Ola Bergström, professor på Handelshögskolan, att det offentliga är en viktig finansiär och arrangör av upplevelser. Offentligt finansierade destinationsorganisationer, som exempelvis Göteborg & Co, spelar också en central roll i att främja utvecklingen av turism och upplevelser. Med ett ökat fokus på hållbarhet, minskat resande och digitalisering krävs offentliga insatser som stödjer innovation och utveckling på nya sätt. För att understödja hållbar tillväxt föreslogs ett antal åtgärder i rapporten, bland annat att skapa en sammanhållen innovationsmiljö för upplevelser och att starta ett utvecklingsprogram.

Dessa förslag har hörsammats och 2022 startade Xperience Next för att tillsammans med nationella och internationella partners från näringsliv, offentlig sektor och akademi driva upplevelseinnovation. Handelshögskolan är en av Xperience Next partners och under forskarnätverkets träff i Göteborg gjordes ett studiebesök hos dem på Lindholmen Science Park.

– Programmet för upplevelseindustrin, Xperience Next, är en innovationsplattform och dynamisk mötesplats för digitalisering, teknik, affärsutveckling som verkar för transformation av hållbar upplevelseindustri. I projekt utforskas områden inom kultur, idrott och turism och här faciliteras komplex branschöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och forskning, säger Anna Wennblad, programledare

Att stärka samarbetet mellan universitet och civilsamhället är viktigt inom EUTOPIA och under mötet medverkande också företrädare för branschen. Samarbetet kring turism och upplevelser kan utvidgas till att inte enbart utgöra ett forskarnätverk. Även företag och organisationer omkring respektive universitet skulle kunna knytas ihop för att lära av varandra. I förlängningen innebär det att företag och offentliga verksamheter inom turismnäringen i Göteborg kan samarbeta med och lära sig av motsvarande verksamheter runt om i Europa.

– Vi ska se vilka samarbeten som kan vara intressanta och vilka områden vi tillsammans kan utforska vidare. Det var väldigt givande att möta företrädare för branschen under den gemensamma workshoppen på Xperience Next. Det kom upp flera intressanta idéer om möjliga samarbeten redan där, säger Emma Björner.

Totalt deltog 29 personer under tvådagarsmötet i Göteborg.

Se film från mötet.