Bild
Bild av personer från allmänheten som demonstrerar
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Ny rapport: Allmänhetens åsikter om politiska förslag

Publicerad

Äldre tycker i högre utsträckning än yngre att vi bör minska inkomstskillnaderna i samhället. En tydlig majoritet, även bland personer som står till höger i politiken, anser att staten borde överta ansvaret för såväl skola som sjukvård. Politiskt intresserade storstadsbor mest positiva till höjd koldioxidskatt på bensin.

Allmänhetens åsikter om politiska förslag är en tabellrapport som täcker in 44 olika sakfrågor som är mer eller mindre aktuella i den svenska samhällsdebatten. Rapporten utgör en lättillgänglig resurs för dig som vill gå på djupet i opinionen kring just dina nyckelfrågor, då varje område redovisas utifrån kön, ålder, utbildning, politiskt intresse, politisk ideologi samt huruvida de svarande bor i stad eller på landsbygden. På detta sätt fungerar rapporten som ett effektivt komplement till de övergripande tidsserier som varje år presenteras i exempelvis Svenska trender.

Resultaten bygger på svar från mellan 1 800 – 7 100 personer i den årliga nationella SOM-undersökningen 2020, som genomfördes under hösten och vintern samma år.

I rapporten Allmänhetens åsikter om politiska förslag 2020 framgår bland annat:

  • Äldre anser i högre utsträckning än yngre att vi bör minska inkomstskillnaderna i samhället. 77 procent av 65-85 åringarna jämfört med 55 procent av 16-29 åringarna tycker att det är ett bra förslag.
  • Frågor om medborgarlön, arbetsrätten, värnskatt och andra skatter delar tydligt medborgarna i höger och vänster, men så även frågor om mångkultur och bistånd till utvecklingsländer.
  • Opinionen kring höjd koldioxidskatt på bensin är delad. Personer som är mycket intresserade av politik, står till vänster i politiken samt bor i större tätorter eller storstäder tenderar att vara mest positiva.
  • En tydlig majoritet, även bland personer som står till höger i politiken, tycker att det är ett bra förslag att låta staten överta ansvaret för såväl skola som sjukvård.
  • I ljuset av pandemin anser 57 procent att det är ett bra förslag att alltid överlåta beslut i viktiga frågor till experter. Endast 15 procent tycker att det är ett dåligt förslag. Kvinnor är något mer positiva till expertstyre än män.
  • Generellt är stödet för Swexit väldigt lågt hos befolkningen men mest positiva till ett utträde ur EU är personer som står klart till höger i politiken.
  • De politiska förslag som bäst förenar svenskarna är att skärpa straffen för gängkriminella, att förbjuda reklam för nätcasinon, satsa mer på ett miljövänligt samhälle samt att satsa på ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Endast omkring 5 procent tycker att dessa förslag är dåliga.
  • Aborträtten kan knappast anses vara hotad i Sverige då en klar majoritet är emot att begränsa rätten till fri abort. I viss utsträckning kan man dock se tendenser till att vilja begränsa aborträtten inom gruppen lågutbildade.