Länkstig

Ny handbok om samhällsstyrningens kvalitet sammanfattar 15 års forskning

Publicerad

Vid Quality of Government-institutet (QoG) bedrivs forskning om hur välfungerande politiska institutioner kan skapas och upprätthållas. Nu sammanfattas 15 års forskning i en nyutkommen handbok.

Samhällsstyrningens kvalitet, quality of government, har effekt på en rad olika politiska områden som exempelvis hälsa, miljö, social välfärd och fattigdom. Forskare  vid QoG-institutet undersöker graden av opartiskhet, icke diskriminering, professionalism och  kompetens i den offentliga maktutövningen, samt hur korruption kan motverkas 

– Intresset för vårt forskningsfält har vuxit enormt på senare tid och det ser inte ut att avta, så vi bestämde oss för att det var dags att inventera vad vi har kommit fram till så här långt, säger Monika Bauhr en av författarna till boken.

Boken The Oxford Handbook of the Quality of Government består av 38 kapitel som är skrivna av såväl världsledande seniora forskare som mer juniora forskare. De analyserar kunskapsläget på området och identifierar kunskapsluckor och riktningen för framtidens QoG-forskning.

De inledande kapitlen fokuserar på olika teoretiska angreppssätt och definitioner av samhällsstyrningens kvalitet och även den centrala frågan hur QoG kan mätas empiriskt.

Efterföljande kapitel analyseraren stor mängd forskning kring hur QoG påverkar, och påverkas av, faktorer såsom demokratiskt ansvarsutkrävande, etnisk mångfald, ekonomisk tillväxt, politisk legitimitet, miljömässig hållbarhet, jämställdhet, social sammanhållning, konflikter och mänskligt välbefinnande i bred bemärkelse.

I de avslutande kapitlen diskuteras vilka kontextuella faktorer och politiska åtgärder som har visat sig framgångsrika, och mindre framgångsrika, för att förbättra samhällsstyrningens kvalitet.

– Vår bok analyserar forskningsläget kring hur offentlig makt utövas, och hur mer opartiskhet och professionalism istället för korruption och favoritism kan påverka det samhälle och den värld vi lever i, samt inte minst forskningens svar på hur QoG kan förbättras. Tanken är att boken ska fungera som en guide för forskare som arbetar inom detta fält, samt även underlätta för de som är intresserade av att ge sig in i det här forskningsområdet, säger Monika Bauhr.

none
The Oxford Handbook of the Quality of Government

Andreas Bågenholm, Monika Bauhr, Marcia Grimes, and Bo Rothstein (eds. 2021). The Oxford Handbook of the Quality of Government. Oxford University Press.

Länk till boken: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198858218.001.0001/oxfordhb-9780198858218