Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om matematiklärande

Publicerad

Hallå där Cecilia Kilhamn, lektor i matematikdidaktik och som ihop med flera lärarutbildningskollegor vid Göteborgs universitet skrivit boken Matematiska samtal i klassrummet. Vägar till elevers lärande.

Boken sägs presentera ett ramverk som hjälper läraren att planera, genomföra och utvärdera matematiska samtal i klassrummet. Kan du utveckla det?
– Vi har utvecklat ramverken baserat på forskning om kommunikation i matematikklassrum. Som en del av ett utvecklingsprojekt på institutionen har ramverket testats och använts av våra studenter.
Ramverket beskriver ett antal kommunikativa drag som kan användas för att uppnå specifika matematiska syften med ett samtal. När studenterna observerar ett lärarlett helklassamtal, på video eller under sin VFU, kan de titta efter om läraren använder dessa kommunikativa drag och analysera vilken effekt de får på samtalet.
För en lärare som ska planera en lektion kan medvetenheten om det matematiska syftet och möjliga kommunikativa drag vara en hjälp att förbereda ett samtal för att skapa optimala förutsättningar för det avsedda matematiklärandet.

Du har i din egen forskning bland annat belyst en del problem som har att göra med att det matematiska språket som används i svensk skolundervisning är en smula tvetydigt eller bristfälligt. Lämnar boken någon vägledning om hur detta kan överbryggas?
– Boken ger en del exempel på saker läraren behöver vara beredd på. Framförallt beskrivs en samtalspraktik som utgår från elevernas egna tankar, frågor och formuleringar snarare än att läraren "talar om" hur eleven ska tänka. Då kommer missuppfattningar och tvetydigheter upp till ytan och kan uppmärksammas i undervisningen. Vi skriver också en hel del om hur elevers fel svar kan användas på ett konstruktivt sätt i undervisningen och vikten av att skapa normer som innebär att elever ser fel svar som ett viktigt led i lärandet. Den som redan kan det rätta svaret har ju inget att lära.

Vad är egentligen en god matematikundervisning?
– En undervisning som präglas av att läraren hela tiden utgår från och visar stor respekt för elevernas tankar, samtidigt som det matematiska innehållet står i fokus.

Hur är det tänkt att boken ska användas?
– Vi ser den som en utmärkt kursbok i matematikdidaktiks kurser i grundutbildningen men också för alla verksamma lärare som vill ha inspiration att utveckla sin matematikundervisning i enlighet med aktuell forskning.

För mer information, kontakta Cecilia Kilhamn, epost: cecilia.kilhamn@gu.se, tel: 031-786 2037